UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav fyzikálnych vied

Primárnymi aktivitami ústavu je výučba fyzikálnych disciplín študentov magisterského štúdia v odboroch učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii s fyzikou, jednoodborového štúdia fyziky a doktorandského štúdia a vedecko-výskumná činnost v oblasti magnetizmu, fyziky nízkych teplôt, nanotechnológií, jadrovej fyziky, biofyziky, teoretickej fyziky a teórie vyučovania fyziky.

Podrobnú webovú prezentáciu Ústavu fyzikálnych vied nájdete na adrese http://ufv.science.upjs.sk.

Aktuality

28. októbra 2020 sa uskutočnila 28. Prírodovedecká čajovňa, z dôvodu pandémie koronavírusu tentoraz virtuálnym spôsobom.

Výskumníci z Ústavu fyzikálnych vied a Ústavu informatiky PF UPJŠ v Košiciach vytvorili v spolupráci s Centrom pre výskum kvantovej informácie SAV v Bratislave operačnú skupinu QSlovakia.

Riaditeľ ÚFV PF UPJŠ vyhlasuje pre pracovníkov ÚFV súťaž o najlepšiu vedeckú prácu publikovanú v roku 2020.

Patent s číslom patentovej listiny patentu 288667 bol vydaný dňa 23.5.2019.

Nový projekt pripravený zamestnancami nášho ústavu pod názvom Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikácie (akronym NEMMA) bol podporený v rámci výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Pracovníci nášho ústavu prispeli k vzniku novej publikácie z experimentu ALICE na urýchľovači LHC v CERNe v časopise Nature.

Posledná aktualizácia: 08.02.2021