UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav fyzikálnych vied

Primárnymi aktivitami ústavu je výučba fyzikálnych disciplín študentov magisterského štúdia v odboroch učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii s fyzikou, jednoodborového štúdia fyziky a doktorandského štúdia a vedecko-výskumná činnost v oblasti magnetizmu, fyziky nízkych teplôt, jadrovej fyziky, biofyziky, teoretickej fyziky a teórie vyučovania fyziky.

Podrobnú webovú prezentáciu Ústavu fyzikálnych vied nájdete na http://ufv.science.upjs.sk.

Aktuality

Patent s číslom patentovej listiny patentu 288667 bol vydaný dňa 23.5.2019.

Nový projekt pripravený zamestnancami násho ústavu pod názvom Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikácie (akronym NEMMA) bol podporený v rámci výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 Operačného programu Výskum a Inovácie. 

Posledná aktualizácia: 07.02.2020