UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav fyzikálnych vied

Primárnymi aktivitami ústavu je výučba fyzikálnych disciplín študentov magisterského štúdia v odboroch učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii s fyzikou, jednoodborového štúdia fyziky a doktorandského štúdia a vedecko-výskumná činnost v oblasti magnetizmu, fyziky nízkych teplôt, nanotechnológií, jadrovej fyziky, biofyziky, teoretickej fyziky a teórie vyučovania fyziky.

Aktuality

Milí študenti stredných škôl pozrite si našu ponuku tém pre Stredoškolskú odbornú činnosť (SOČ)

Fascinujúci svet skla - článok nášho kolegu Dr.h.c. mult. prof. RNDr. Alexandra Fehera, DrSc. o zaujímavých fyzikálnych vlastnostiach skiel bol publikovaný na portáli Aktuality.sk

 

Riaditeľ ÚFV PF UPJŠ vyhlasuje pre pracovníkov ÚFV súťaž o najlepšiu vedeckú prácu publikovanú v roku 2021.

American Physical Society oznamuje vynikajúcich posudzovateľov na rok 2022 - jedným z nich je aj náš kolega prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.

Najnovšie trendy v mikroelektronike výrazne ťažia z poznatkov fyzikálneho výskumu teoretickej fyziky a spinovej-elektroniky. Vďaka výsledkom výskumu sa darí zvyšovať rýchlosť, kapacitu a stabilitu ukladania dát na pamäťových médiách, čím sa zvyšuje výkon počítačov alebo smartfónov.

Medzinárodný kolektív IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) so sídlom v laboratóriu CERN v snahe priblížiť stredoškolákom mikrosvet populárnou formou organizuje každoročne po celom svete Majstrovské triedy v časticovej fyzike (Masterclasses). Každý rok takto viac ako 13000 študentov v 60 krajinách prichádza na jeden deň do jednej z 225 blízkych univerzít alebo vedeckých centier, aby odhaľovali krásy časticovej fyziky. Celosvetová účasť poukazuje na medzinárodnú spoluprácu v časticovej fyzike.

Poznanie mikroskopickej podstaty magnetizmu možno využiť aj v oprave chýbajúcich častí obrazu. Kľúčovú úlohu zohráva moment hybnosti elektrónu – spin. V najjednoduchšom prípade Isingovho spinového modelu nadobúdajú elektróny iba dva stavy, stav „hore“ alebo stav „dole“.  Zjednodušene ich možno vyjadriť ako jednotkové vektory na 1D priamke (viď obrázok), poprípade v komplikovanejších modeloch ich môžeme zovšeobecniť na vektory rotujúce v 2D rovine, prípadne v 3D priestore rozmiestnené v pravidelnej mriežke. Spinové modely v štatistickej fyzike boli navrhnuté v prvej polovici 20. storočia po experimentálnom potvrdení existencie spinu. Vedcom sa aj desiatky rokov po definovaní rôznych typov spinových modelov darí nachádzať nové oblasti ich použitia v praxi aj mimo fyziky, napr.  v neurovedách, modelovaní finančných trhov, či socioekonomike.

Prehľadová publikácia E. A. Périgo, B. Weidenfeller, P. Kollár, and J. Füzer, Past, present, and future of soft magnetic composites, Applied Physics Reviews 5, 031301 (2018); doi: 10.1063/1.5027045, ktorej spoluautormi sú aj vedeckí pracovníci Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach  profesor Peter Kollár a docent Ján Füzer bola ocenená prestížnou databázou Web of Science ako vysoko citovaný článok.

Pracovníci nášho ústavu prispeli k vzniku novej publikácie z experimentu ALICE na urýchľovači LHC v CERNe v časopise Nature.

Patent s číslom patentovej listiny patentu 288667 bol vydaný dňa 23.5.2019.

Nový projekt pripravený zamestnancami nášho ústavu pod názvom Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikácie (akronym NEMMA) bol podporený v rámci výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Výskumníci z Ústavu fyzikálnych vied a Ústavu informatiky PF UPJŠ v Košiciach vytvorili v spolupráci s Centrom pre výskum kvantovej informácie SAV v Bratislave operačnú skupinu QSlovakia.

Posledná aktualizácia: 28.06.2021