UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Voľby do AS PF UPJŠ

 Akademickej obci Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V súlade so Zákonom o vysokých školách a Zásadami volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v platnom znení

v y h l a s u j e m

na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ

voľby

zástupcov študentskej časti Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach do Akademického senátu PF UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2021 - 2023
na deň 10. marca 2021, v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.

z dôvodu pandemickej situácie sa voľby uskutočnia elektronickou formou

(inštrukcie o spôsobe hlasovania budú doručené voličom na ich školskú e-mailovú adresu)

ZOZNAM NAVRHOVANÝCH KANDIDÁTOV
(abecedne, podľa volebných obvodov):.

Volebný obvod č. 1: študenti bakalárskeho a magisterského štúdia medziodborových a učiteľských študijných programov

 1. Patrícia Melicherová, 2. ročník, MFb – Matematika-Fyzika
 2. Simona Ondo-Eštoková, 1. ročník, BCHb – Biológia-Chémia
 3. Karin Schmögnerová, 2. ročník, MFb – Matematika-Fyzika
 4. Patrik Šiška, 3. ročník, MBb – Matematika-Biológia 

Volebný obvod č. 2: študenti bakalárskeho a magisterského štúdia jednoodborových študijných programov

 1. Gabriela Blašková, 3. ročník, Bb – Biológia
 2. Noemi Kožejová, 3. ročník, Bb – Biológia
 3. Timon Moško, 3. ročník, Fb – Fyzika
 4. Lenka Olahová, 3. ročník, Bb – Biológia
 5. Diana Švecová, 3. ročník, Mb – Matematika
 6. Jakub Víglaský, 3. ročník, Bb – Biológia

Volebný obvod č. 3: študenti doktorandského štúdia

 1. Mgr. Matej Slabý, 1. ročník, TVMd – Teória vyučovania matematiky
 2. Mgr. Richard Smolko, 1. ročník, ACHd – Anorganická chémia
 3. Mgr. Tereza Sztachová, 1. ročník, BFd – Biofyzika

Kandidatúry sa možno vzdať najneskôr dňa 09. 03. 2021 do 8.00 hod.

V Košiciach h 03.03.2021

Bc. Dominika Kubanková                    
predsedníčka VaMK pre voľby do ŠČ AS PF UPJŠ


Posledná aktualizácia: 05.03.2021