UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Cena dekana 2020

Na zhromaždeniach akademickej obce Prírodovedeckej fakulty UPJŠ je tradične udeľovaná Cena dekana za uplynulý kalendárny rok v kategóriách pedagogická činnosť a vedeckovýskumná činnosť, ku ktorým v roku 2016 pribudla kategória Cena za rozvoj fakulty.  
I keď aj tohtoročné zhromaždenie, z dôvodu núdzového stavu spôsobeného pandémiou COVID 19, nie je možné realizovať prezenčne, Cena dekana udeľovaná za mimoriadne výsledky dosiahnuté v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty bola prezentovaná v rámci online stretnutia AO PF UPJŠ dňa 24. marca 2021. Osobne tieto ocenenia dekan fakulty odovzdá na niektorom zo zasadnutí kolégia dekana, pravdepodobne v poslednom štvrťroku roka 2021, resp. akonáhle  to pandemicka situácia umožní.   

Cena dekana za pedagogickú činnosť

doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD. – Katedra anorganickej chémie, Ústav chemických vied  
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD. – Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky, Ústav fyzikálnych vied  
RNDr. Mária Maceková, PhD. - Oddelenie diskrétnej matematiky, Ústav matematických vied 

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť

RNDr. Miroslav Almáši, PhD. - Katedra anorganickej chémie, Ústav chemických vied
RNDr. Martin Gmitra, PhD. – Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky, Ústav fyzikálnych vied 

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť doktorandov

Mgr. Andrej Hovan, PhD. - Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied  
Mgr. Ján Šašak - Katedra geoinformatiky, Ústav geografie 
RNDr. Ivana Timková – Katedra mikrobiológie, Ústav biologických a ekologických vied   

Cena dekana za rozvoj fakulty

Ing. Miron Kuzma, PhD. – Centrum aplikovanej informatiky 
doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. – Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied   
RNDr. Rastislav Serbin, CSc. - Katedra analytickej chémie, Ústav chemických vied  


Oceneným srdečne gratulujeme! 


                                                                                            Vedenie PF UPJŠ 
 

Posledná aktualizácia: 24.03.2021