UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študentská vedecká konferencia 2021

Logo na stiahnutie

Sekcia: MIKROBIOLÓGIA, BIOLÓGIA RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV

1. miesto: Bc. Miroslava Lachká, GMCm, 2.r. 
Štúdium ko-selekcie génov rezistencie voči antibiotikám a mobilných génových elementov vo vybranej lokalite kontaminovanej kovmi 
ved. učiteľ: prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD. 
2. miesto:  Bc. Mária Fedičová, GMCm, 2.r. 
Genetická variabilita ubiquistického druhu Isotomiella minor (Collembola, Isotomiedae) v prostredí urbánno-prírodného gradientu 
ved. učiteľ: RNDr. Natália Raschmanová, PhD. 
3. miesto: Bc. Miriama Rybovičová, SjBm, 2.r. 
Spoločenstvá pôdnych roztočov panciernikov (Acari, Oribatida) pozdĺž gradientu mikroklímy v NPP Silická ľadnica (Slovenský kras) 
ved. učiteľ: RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD. 

Sekcia: BIOLÓGIA ČLOVEKA A CYTOLÓGIA

1. miesto: Bc. Dominika Janitorová, GMCm, 2.r.
Hypericín a hypoxia ako faktory ovplyvňujúce zastúpenie bočnej populácie buniek
ved. učiteľ: RNDr. Jana Vargová, PhD.
2. miesto: Bc. Ivana Barčáková, GMCm, 2.r.
Vplyv mutovaných foriem transportného proteínu BCRP na výslednú akumuláciu hypericínu a cytotoxicitu fotodynamickej terapie s hypericínom
ved. učiteľ: RNDr. Zuzana Jendželovská, PhD.
3. miesto: Bc. Daniela Szabóová, GMCm, 2.r.
Charakterizácia expresie telomerázy v mieche potkana a príprava hybridizačnej sondy pre in situ hybridizáciu
ved. učiteľ: RNDr. Ján Košuth, PhD.

Sekcia: ANALYTICKÁ CHÉMIA

1. miesto: Bc. Dominika Rerková, AnCHm, 2.r.
Skúmanie možností vylepšenia analytických parametrov ,,CPE"
ved. učiteľ: RNDr. Jana Šandrejová , PhD.
2. miesto: Bc. Filip Dugas, AnCHm, 2.r.
HPLC enantioseparácia na chirálnej stacionárnej fáze s cyklofruktánom
ved. učiteľ: doc. RNDr. Taťána Gondová CSc.
3. miesto: Bc. Viktória Salonová, AnCHm, 2.r.
Analýza parabénov metódou HPLC
ved. učiteľ: doc. RNDr. Katarína Reiffová , PhD.

Sekcia: ANORGANICKÁ CHÉMIA

1. miesto: Bc. Gabriela Kuzderová, ACHm, 2.r.
Koordinačné zlúčeniny striebra a zinku s alaninato ligandom a ich biologická aktivita
ved. učiteľ: doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.
2. miesto: Bc. Ľuboš Zauška, ACHm, 2.r.
Štúdium vlastností termosenzitívnej SBA-15 a kinetiky uvoľňovania liečiva vplyvom teploty a pH
ved. učiteľ: RNDr. Miroslav Almáši, PhD.
3. miesto: Michaela Benediková, CHb, 3.r.
Príprava iónových paládnatých komplexných zlúčenín s derivátmi 8-hydroxychinolínu katiónovou zámenou
ved. učiteľ: Mgr. Martin Russin
3. miesto: Bc. Martina Kepeňová, ACHm, 2.r.
Komplexy medi s vybranými derivátmi 8-hydroxychinolínu.
ved. učiteľ: doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

Sekcia: BIOCHÉMIA

1. miesto: Bc. Viktória Mašatová, BICHm, 2.r.
Vývoj netradičných stratégií uschovávania komplexných biologicky aktívnych peptidov
ved. učiteľ: RNDr. Gabriel Žoldák, PhD.
2. miesto: Bc. Kristína Felčíková, BICHm, 2.r.
Využitie absorpčnej spektrofotometrie pri monitorovaní štiepenia cytochrómu c trypsínom
ved. učiteľ: RNDr. Rastislav Varhač, PhD.
3. miesto: Bc. Lea Liptáková, BICHm, 2.r.
Štúdium DNA/BSA väzbových vlastností nových derivátov antracénu
ved. učiteľ: RNDr. Danica Sabolová, PhD.

Sekcia: FYZIKÁLNA CHÉMIA

1. miesto: Frederika Chovancová, 1.r. BCHb 
Uhlíková tlačená elektróda modifikovaná nanočasticami ako nový elektrochemický senzor pre diagnostiku
ochorenia diabetes mellitus 
ved. učiteľ: RNDr. Ivana Šišoláková, PhD. 
2. miesto:  Mária Paračková, 3.r. CHb 
Uhlíkové vlákna dopované nanočasticami fosfidov kobaltu a niklu ako katalyzátory pre reakciu vylučovania
vodíka 
ved. učiteľ: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. 
3. miesto:  Bc. Denis Burčík, 1.r. FYCHm 
Antiadhézny mechanizmus zmeny hydrofóbnosti povrchu bunky cirkulujúceho tumoru (CTC) 
ved. učiteľ: prof. RNDr. Andrej Oriňak, PhD. 

Sekcia: ORGANICKÁ CHÉMIA

1. miesto: Bc. Adrián Gucký, 2.r. BICHm
Syntéza nových chelátorov kovov na báze 7-hydroxy-2-oxo-2H-4-chromenylu
ved. učiteľ: RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD.
2. miesto: Bc. Monika Štulajterová, 2.r. BICHm
Streoselektívna syntéza nových analógov prírodných broussonetínov
ved. učiteľ: doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.
3. miesto: Bc. Andrea Jakubovová, 2.r. BICHm
Syntéza stereoizomérnych analógov prírodných penaresidínov
ved. učiteľ: RNDr. Jana Špaková Raschmanová, PhD.
3. miesto: Bc. Vanesa Zambová, 2.r. BICHm
Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných pyrolidínov ako nových analógov prírodného jaspínu B
ved. učiteľ: doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

Sekcia: FYZIKA I.

1. miesto: Bc. Miroslav Hennel, FKLm, 2.r.
Štúdium magnetokalorického javu v sklom potiahnutých mikrodrôtoch na báze heuslerových zliatin
ved. učiteľ: RNDr. Ladislav Galdun, PhD.
2. miesto: Bc. Martin Tkáč, FKLm, 2.r.
Príprava a magnetické vlastnosti kompozitných materiálov s časticami s upraveným povrchom
ved. učiteľ: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
3. miesto: Žaneta Fabriciová, Fb, 3.r.
Elektrochemická príprava a ladenie vlastností magnetických nanočastíc pre biomedicínske aplikácie
ved. učiteľ: doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

Sekcia: FYZIKA II. 

1. miesto: Dobromila Danková, Fb, 3.r.
Aplikácie metódy spektroskopie energetických hladín pri štúdiu frustrovaného Heisenbergového rebríka so spinom 1
ved. učiteľ: doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
2. miesto: Bc. Dávid Sivý, TFAm, 1.r.
Numerické simulovanie kvantového Heisenbergovho spinového reťazca s bočným vetvením
ved. učiteľ: doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
3. miesto: Bc. Matej Kecer, TFAm, 2.r.
Reakčno-difúzny systém s ďalekodosahovým šírením: Smoluchowského aproximácia
ved. učiteľ: RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.

Sekcia: GEOGRAFIA

1. miesto: Bc. Štefan Gábor, BGmu, 2.r.
Zhodnotenie vnútornej migrácie obyvateľstva s vyšším ľudským kapitálom na Slovensku pomocou metódy priestorovej autokorelácie
ved. učiteľ: Mgr. Loránt Pregi
2. miesto: Bc. Nela Hričinová, GVOmu, 2.r.
Zdravotný stav obyvateľstva ako indikátor znečistenia ovzdušia na severovýchode Slovenska
ved. učiteľ: RNDr. Dušan Barabas, PhD.
3. miesto: Bc. Mária Schwarzová, CHGmu, 2.r.
Denudácia reliéfu na príklade lokalít Slovenského krasu
ved. učiteľ: RNDr. Alena Gessert, PhD.

Sekcia: GEOINFORMATIKA

1. miesto: Bc. Tomáš Fedor, GGIm, 1.r.
Modelovanie atmosférických podmienok vo vysokom rozlíšení pomocou modelu WRF v prostredí GIS
ved. učiteľ: prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
2. miesto: Bc. Daniela Ujlakiová, GGIm, 2.r.
Modelovanie zimnej a letnej povodňovej udalosti v lokalite Domica
ved. učiteľ: doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
3. miesto: Bc. Michal Buchala, GGIm, 2.r.
Porovnanie softvérov pri identifikovaní pochovaných štruktúr pomocou bezpilotných leteckých zariadení
ved. učiteľ: doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

Sekcia: MATEMATIKA

1. miesto: Miloslav Cisko, Mb, 3.r.
Od krivosti ku kľukatosti
ved. učiteľ: Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.
2. miesto: Bc. Daniela Matisová, MImu, 2.r.
CT-súvislosť grafov a jej zovšeobecnenia
ved. učiteľ: prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
3. miesto: Zuzana Dvorčáková, EFMb, 3.r.
Modelovanie štruktúry úrokových mier
ved. učiteľ: Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD.

Sekcia: DIDAKTIKA PRÍRODNYCH VIED, MATEMATIKY A INFORMATIKY

1. miesto: Matej Kuriško, MFb, 3.r.
Aplikácia interaktívnych Jupyter notebookov v STEM vzdelávaní
ved. učiteľ: doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD.
2. miesto: Bc. Lenka Andrášiová, BCHmu, 2.r.
Rozvoj vedeckých zručností prostredníctvom nástrojov formatívneho hodnotenia na gymnáziu
ved. učiteľ: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D.
3. miesto: Dominik Borovský, MFb, 3.r.
SageMath ako digitálny nástroj STEM vzdelávania
ved. učiteľ: doc. RNDr.  Jozef Hanč, PhD.

Sekcia: APLIKOVANÁ INFORMATIKA

1. miesto: Michal Šafranko, Ib, 3.r.
Bezpečnostné nastavenia operačného systému Windows 10
ved. učiteľ: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
2. miesto: Matúš Paľo, AIb, 3.r.
Využitie genetických algoritmov v umelej inteligencii počítačových hier
ved. učiteľ: Mgr. Richard Staňa
3. miesto: Dominik Kolesár, AIb, 3.r.
Responzívna webová aplikácia žiadosti o ubytovanie
ved. učiteľ: RNDr. Peter Gurský, PhD.

Sekcia: TEORETICKÁ INFORMATIKA

1. miesto: Bc. Tomáš Kekeňák, Im, 2.r.
Minimalizácia neurónových sietí pre problém počítačového videnia v reálnom čase
ved. učiteľ: Mgr. Alexander Szabari, PhD.
2. miesto: Bc. Jakub Džama, Im, 2.r.
Aplikácia indoor navigácie pre smartfóny 
ved. učiteľ: RNDr. Miroslav Opiela PhD.
3. miesto: Bc. Katarína Amrichová, Im, 2.r.
Algoritmy postkvantovej kryptografie na grupách mrežových bodov
ved. učiteľ: doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

Sekcia: IHRA

1. miesto: Matej Uhrin, ADUIb, 1.r.
2. miesto: Damián Rybovič, ADUIb, 1.r.
3. miesto: Dominik Džama, Ib, 2.r.
3. miesto: Michal Breškovič, Ib, 2.r.

Sekcia: Programátorská súťaž

1. miesto: Matej Uhrin, ADUIb, 1.r.
2. miesto: Šimon Huraj, Ib, 1.r.
3. miesto: Michal Breškovič, Ib, 2.r.
 

Posledná aktualizácia: 22.04.2021