UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Doplňujúce kolo na študentské mobility - štúdium a stáž v rámci programu Erasmus+ pre ak. rok 2021/2022 – VÝZVA

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 4. mája 2021 otvára výzvu pre doplňujúce kolo 1. výberového konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a stáž pre akademický rok 2021/ 22.  

Pre prihlasovanie použite výhradne formulár.

 Výzva pre študentov PF UPJŠ bude otvorená do 7. mája 2021, 12:00 hod. 
 
Po tomto termíne už nebude možnosť prihlásiť sa do doplňujúceho kola 1. výberového konania.  Realizácia mobilít bude prebiehať v súlade s aktuálne platnými pandemickými opatreniami.  
V rámci programu Erasmus+ môže študent absolvovať študijný pobyt a/alebo stáž v trvaní max. 12 mesiacov na každom stupni štúdia (Bc., Mgr., PhD.). 
 Po prihlásení zasadne posudzujúca komisia PF UPJŠ a odporučí k podpore mobility študentov spomedzi prihlásených uchádzačov. Výber sa uskutoční do 9. mája 2021.

Kritéria, ktoré uchádzači musia spĺňať: 

  1. Absolvované všetky zapísané predmety v predchádzajúcom akademickom roku roku. Údaje k dosiahnutým výsledkom štúdia zisťuje fakultný ERASMUS+ koordinátor (zabezpečí/zisťuje prodekan) alebo ústavní koordinátori cez študijné oddelenie PF UPJŠ, nie uchádzači o mobilitu;
    U interných doktorandov je potrebné k prihláške pripojiť súhlas školiteľa (postačovať bude aj preposlaný e-mailový súhlas školiteľa na email zuzana.petrulakova@upjs.sk); 
  2. Aktívna znalosť požadovaného cudzieho jazyka, resp. jazykov/podľa požiadavky danej partnerskej univerzity v zahraničí. Nepožaduje sa pre partnerské univerzity v Českej republike. Spôsob preukázania znalosti jazyka určujú ústavní koordinátori. (napr. pohovor, kópia certifikátu, kópia maturitného vysvedčenia) 
  3. Jednotlivé ústavy môžu stanoviť doplnkové kritéria, o ktorých uchádzača oboznámia ústavní koordinátori. 

V prípade mobility štúdium sa študenti môžu prihlásiť súbežne aj na ďalšie 2, resp. 3 európske univerzity s tým, že uvedú vybrané univerzity podľa poradia. Na tento typ mobility sa na doktorandskom stupni môžu prihlásiť iba študenti v 1. a 2. ročníku.
V prípade mobility stáž je k prihláške je potrebné doložiť predbežnú e-mailovú akceptáciu na stáž od prijímajúcej inštitúcie. Ponuka stáže sa týka aj študentov končiacich ročníkov, ktorí sa majú možnosť uchádzať o absolventskú stáž v zahraničí. Stáž však musí byť absolvovaná najneskôr do jedného roka od ukončenia štúdia, t. j. do jedného roka od vykonania  poslednej štátnej  skúšky.  Na  tento  typ mobility sa na doktorandskom stupni môžu prihlásiť študenti v 1. až 4. ročníku.
Komisia, ktorá bude posudzovať prihlášky a podklady doručené do výberového konania na mobilitu – ŠTÚDIUM A STÁŽ,  bude  pracovať  v nasledovnom zložení: predseda komisie doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy, koordinátori ERASMUS+ na ústavoch PF UPJŠ. 
Výsledky konečného výberu študentov za PF UPJŠ budú zaslané študentom emailom do 9. mája 2021.


doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.        
prodekan pre vonkajšie vzťahy PF UPJŠ 


 


Posledná aktualizácia: 05.05.2021