UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výsledky prijímacieho konania a pokyn k zápisu

Milí naši budúci prváci,
podľa §58, ods. 9 Zákona č. 131/2002 Zb. ste návratkou povinní potvrdiť, či sa zapíše na štúdium na našej fakulte. Vaše skoré rozhodnutie nám umožní skvalitniť prijímací proces.

Návratku je potrebné zaslať elektronicky - ais2.upjs.sk

Súčasťou návratky (návod: ais2.upjs.sk/ais/manualy/AiS2_manual_navratka2.pdf) je:

  • žiadosť o vydanie študentského preukazu ISIC,
  • záujem o poskytnutie ubytovania.

Prístup k evidencii návratky:
login: Login (je uvedený spolu s výsledkom prijímacieho konania na web stránke fakulty)
heslo: rodné číslo – bez lomky (pre uchádzačov, ktorí sú  študentmi PF je heslo do AiS2 tiež heslom pre el. návratku).

Uchádzačov, ktorí podajú návratku do  16.06.2021 pozývame na zápis, ktorý sa bude konať dňa 22.06.2021 v posluchárni RB0A5 (pôvodné označenie M5), vchod z Kostlivého ulice (cez rampu) Košice:
8.00: študijný program Biológia, Všeobecná ekológia, Chémia

10.00:  študijný program Fyzika, Biofyzika, Informatika, Aplikovaná informatika, Geografia, Ekonomická a finančná matematika, Matematika

13.00: študijný program Biológia – chémia

14.00: študijný program Analýza dát a umelá inteligencia,  Biológia – geografia, Biológia – psychológia, Biológia – informatika, Fyzika – biológia, Fyzika – chémia,  Fyzika – geografia, Fyzika -informatika, Geografia – informatika, Geografia – psychológia, Chémia – geografia, Chémia – informatika, Matematika – biológia, Matematika – fyzika, Matematika – geografia, Matematika – chémia, Matematika – informatika, Matematika – psychológia

Pri zápise je potrebné predložiť:
občiansky preukaz
overenú kópiu rodného listu
overenú kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy (ak nebola odovzdaná v procese prijímacieho konania)
 

Zápisu sa študent musí zúčastniť osobne. Na zápise si prevezme rozhodnutie o prijatí na štúdium a ISIC kartu, ak uhradí poplatok za jej vydanie do 16.06.2021.

Poplatok je nutné hradiť  výhradne bankovým prevodom alebo platobnou bránou.

Príkaz na úhradu je možné  vygenerovať z elektronickej návratky po jej potvrdení. Pri prvom vydaní preukazu neuhrádzajte prolongačný poplatok. Všetky bankové symboly sú povinné. Poplatok si najprv generujte v AISe, až potom ho uhrádzajte.
V prípade, že už ste vlastníkom študentského preukazu UPJŠ (už ste na UPJŠ študovali), do 25.8.2021 je potrebné uhradiť len prolongačný poplatok. Poplatok za prolongáciu vygeneruje Správa AIO na Vaše požiadanie (typ prolongácie si vyberáte podľa informácií na webe aio v novinkách, následne napíšete požiadavku Správe AIO). Poplatok uhrádzate až po vygenerovaní predpisu platby v AISe. Nájdete ho v neuhradených poplatkoch.

Študentom 1. roč. poskytujeme ubytovanie v ŠD TUKE na Jedlíkovej ul.,  v ubytovni na Kysuckej 16 a Pražskej 2. Možnosť podať žiadosť o ubytovanie sa zobrazí po potvrdení elektronickej návratky. Žiadosť o ubytovanie je nutné potvrdiť súčasne s návratkou. Prípadnú prílohu k žiadosti o ubytovanie – kópiu preukazu ZŤP, doklad o tom, že uchádzač je sirota alebo polosirota zašlite na študijné oddelenie do 31.07.2021. Informácia o pridelení ubytovania bude zverejnená po 20.08.2021 v AiS2.
Uchádzači, ktorým nevyhovuje zápis 22.06.2021 môžu podať návratku a uhradiť poplatok za ISIC kartu od 17.06.2021 do 31.07.2021. Zápis na štúdium
sa bude konať začiatkom septembra. Bližšie informácie budú  zverejnené na web stránke a zaslané poštou spolu s rozhodnutím o prijatí. 

Pre všetkých prvákov je určené Úvodné sústredenie, ktorého zaujímavý program po odboroch už pripravujeme. V termínoch 06.09. – 08.09. alebo 08.09. – 10.09 zažijete prvý neformálny kontakt so spolužiakmi, učiteľmi ale aj vedením fakulty. Náklady na ubytovanie a dopravu vám uhradíme, stravné vo výške 20€ ostane na vás.
K úspešnému štartu do vysokoškolského štúdia Vám iste prídu vhod bezplatné Repetitória, ktoré budú nadväzovať na úvodné sústredenie.
Váš život sa postupne zmení, akademický rok začíname 20.09.2021, čaká vás imatrikulácia (oficiálna a študentský ples), zimný semester, zimné skúšobné obdobie....

Vitajte, prírodovedci.

Pokyny k ubytovaniu:

Posledná aktualizácia: 11.06.2021