UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Voľby zástupcu PF UPJŠ do študentskej časti AS UPJŠ

Manuál k elektronickému hlasovaniu v AiS2

Posledná aktualizácia: 15.10.2021