UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Zodpovedný protest za slobodné univerzity

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa stotožňujú s uznesením Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika k novele zákona o vysokých školách, ktoré bolo prijaté na zasadnutí AS UPJŠ dňa 28. októbra 2021. 

Zároveň podporujú stanovisko Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity, Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl a súvisiacu petíciu Zodpovedný protest za slobodné univerzity vyhlásený na 16.11.2021
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stu-uk-rvs-a-srvs-spustili-peticiu-na-16.-november-sa-chysta-protest.html?page_id=14569

Stanovisko AS UPJŠ bolo prijaté v nasledovnom znení dňa 28.10.2021:

Akademický senát UPJŠ v Košiciach sa stotožňuje so závermi prednesenými zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl a Klubu dekanov na tlačovej konferencii dňa 28.10.2021 a vyjadruje im plnú podporu. Akademický senát UPJŠ v Košiciach protestuje proti spôsobu komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o novele zákona o vysokých školách s členmi kontaktnej skupiny pre novelizáciu vysokoškolskej legislatívy. 

Akademický senát UPJŠ v Košiciach znepokojuje arogancia štátnej správy, keďže napriek prísľubu dialógu s vysokými školami a jej reprezentáciami, hlas slovenskej akademickej obce nebol vypočutý, hoci sa verejnosti nepravdivo podsúva opak. Akademický senát UPJŠ v Košiciach naďalej odmieta politizáciu vysokého školstva, zásahy do autonómie vysokých škôl, ako aj bezprecedentné okliešťovanie akademických slobôd a samosprávy vysokých škôl. 

Akademický senát UPJŠ v Košiciach považuje reformu vysokého školstva, vrátane zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a tvorivej činnosti za nevyhnutné. Odmieta predložené návrhy, ktoré nie sú výsledkom konsenzu zástupcov štátu s reprezentáciami vysokých škôl. Požaduje stiahnutie predloženého návrhu novely zákona o vysokých školách z medzirezortného pripomienkového konania. 

Akademický senát UPJŠ v Košiciach sa zásadne ohradzuje voči výrokom Ing. Mária Lelovského, 1. viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov, prezentované v relácii Téma dňa na TA3 dňa 26.10.2021. Výroky sa týkali hodnotenia systému fungovania samosprávy vysokých škôl, ktoré považujeme za povrchné a nekompetentné.

doc. RNDr. Roman Soták, PhD. dekan PF UPJŠ
doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD. predseda AS PF UPJŠ
 

Posledná aktualizácia: 08.11.2021