UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výsledky doplňujúcich volieb

zástupcu študentskej časti Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre volebný obvod bakalárskeho a magisterského štúdia medziodborových a učiteľských študijných programov na funkčné obdobie rokov 2019 – 2021

konaných na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ dňa 24. 11. 2021

Zoznam zvolených kandidátov:
1.    Simona Volesková, bakalársky stupeň, 2. ročník, Matematika-Psychológia

 

RNDr. Rastislav Serbin, PhD.        
predseda VaMK pre doplňujúce voľby 
do ŠČ AS PF UPJŠ               

Posledná aktualizácia: 26.11.2021