UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Symbolické prerušenie výučby - pripojenie sa PF UPJŠ k výzvam na zlepšenie podmienok na VŠ v SR

Vážení členovia AO Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, milí študenti a zamestnanci, vážená verejnosť,

Rada vysokých škôl SR, RVŠ SR, na svojom zasadnutí 9. februára skoncipovala výzvu k akademickým senátom jednotlivých vysokých škôl a ich fakúlt na symbolické prerušenie výučby dňa 21. 2. 2022 s cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na aktuálnu novelu zákona o vysokých školách (ZVŠ). Výzva RVŠ k prerušeniu výučby je založená na tom, že počas tvorby a pripomienkovania novely zákona o vysokých školách neboli zohľadnené požiadavky vysokoškolských reprezentácií na udržanie nezávislosti akademickej samosprávy a jej autonómie (plné znenie výzvy RVŠ). Pre úplnosť je potrebné uviesť, že vedenie UPJŠ spoločne s vedeniami fakúlt, Akademický senát UPJŠ i akademické senáty fakúlt, spoločne participovali na pripomienkovaní návrhu novely ZVŠ v rámci medzirezortného pripomienkového konania. O opodstatnenosti a kvalifikovanosti návrhu pripomienok svedčí fakt, že viaceré z nich boli akceptované. Z nášho pohľadu je teda charakter samosprávneho riadenia VŠ v novele nastavený tak, že je možné eliminovať politický vplyv, vplyv externých ale aj interných lobistických skupín na voľbu vrcholných akademických predstaviteľov. Na základe týchto skutočností  nepovažujeme návrh novely ZVŠ predložený do NR SR za dôvod na protest formou prerušenia výučby. Na druhej strane, dôvod na dôrazný protest zamestnancov a študentov univerzít skutočne existuje. Týmto dôvodom je výrazne podfinancovanie univerzít, a preto v súlade s požiadavkami vysokoškolských reprezentácií (SRK, RVŠ, ŠRVŠ) opätovne vyzývame otvoriť rokovania o kapitole financovania VŠ v r. 2022 a následne upraviť metodiku financovania a navýšiť rozpočet VŠ minimálne o rozpočtové krátenie za posledné dva roky. Inak bude poslanie a  perspektíva univerzít vážne ohrozená.  

Z uvedených dôvodov sa vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Akademický senát PF UPJŠ prihlasujú k spoločnému "Stanovisku vedenia UPJŠ v Košiciach a  AS UPJŠ  k výzvam na protest proti prijatiu novely ZVŠ" (plné znenie Stanoviska) a symbolicky prerušujú výučbu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ dňa 21. februára 2022 v čase od 10:00 do 11:00 hod. 

Ďakujeme za Vaše pochopenie a podporu.

Posledná aktualizácia: 17.02.2022