UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výzva na prihlasovanie do 1. kola výberového konania

Uvedomujeme si dôležitosť a prínos nadobudnutia zahraničných skúseností našich absolventov. Záleží nám na tom, aby čo najviac absolventov vysokoškolského štúdia nadobudlo schopnosť prekonávať nové výzvy mimo domáceho prostredia a európsky program ERASMUS je na to určenou a výbornou schémou.

Z týchto dôvodov Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 16. februára 2022 otvára výzvu na 1. kolo výberového konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a stáž na akademický rok 2022/23.

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 21.02.2022