UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Spoločné stanovisko AS PF UPJŠ a vedenia PF UPJŠ k situácii na Ukrajine

Akademický senát PF UPJŠ a vedenie PF UPJŠ vyjadrujú hlboké znepokojenie nad udalosťami na Ukrajine v posledných dňoch a nad pokračujúcim vyhrocovaním situácie zo strany Ruska.

Sme presvedčení, že je neodňateľným právom každého nezávislého štátu sa demokratickým spôsobom rozhodovať o svojej budúcnosti a o začlenení do bezpečnostných a ekonomicko-politických zoskupení. Považujeme preto za neprijateľné, aby v tomto snažení bolo komukoľvek bránené nátlakom a podnecovaním násilia a odsudzujeme akúkoľvek formu vojenskej agresie.

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach poskytne podporu ukrajinským študentom a pracovníkom na PF UPJŠ a vyzýva vedenie UPJŠ k príprave adekvátnej pomoci na celouniverzitnej úrovni.

V Košiciach, 23. februára 2022

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
dekan fakulty
doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD.
predseda AS PF UPJŠ

 


Posledná aktualizácia: 24.02.2022