UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

NŠP - NÁRODNY ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR

Je určený na podporu študijných, prednáškových, výskumných/ umeleckých pobytov na vysokých školách a výskumných pracoviskách. V rámci programu sa podporuje mobilita obojsmerne — vysielanie štipendistov zo Slovenska do zahraničia, ako aj prijímanie štipendistov zo zahraničia na Slovensku. Poskytované sú štipendiá na pokrytie životných nákladov počas pobytu, ako aj príspevky na cestovné (pri štipendistoch zo Slovenska pre všetky kategórie; pri štipendistoch zo zahraničia — pre kategóriu študent a doktorand).

Žiadosť je potrebné podať on-line na www.scholarships.sk. Zároveň je potrebné doručiť originál akceptačného/pozývacieho listu na adresu SAIA, n. o., v Bratislave. Detailné informácie o podávaní žiadostí, ako aj o požadovaných dokumentoch, nájdete na stránke programu

Žiadosť je potrebné predložiť v termíne: 

  • do 30. apríla do 16:00 hod. - na pobyty počas nasledujúceho akademického roka. 
  • do 31. októbra do 16:00 hod. - na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka. 

Záväzné podmienky programu a viac informácií na: www.scholarships.sk

Info leták k NŠP

Posledná aktualizácia: 04.03.2022