UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ), v zmysle ust. § 80 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle článku II. ods. 4 Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov a Rozhodnutia dekana č. 3/2021 vyhlasuje výzvu na vypísanie tém na obsadenie

pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov
na PF UPJŠ v Košiciach.

Pracovné miesto postdoktoranda môže byť vytvorené len na tej súčasti Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá má právo realizovať tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania, zároveň má absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a na základe výzvy dekana na obsadzovanie pracovných miest postdoktorandov vypísala tému(y) na postdoktorandský pobyt.
Každá téma postdoktorandského pobytu musí obsahovať:

a) názov témy riešenej počas postdoktorandského pobytu,
b) anotáciu (v slovenskom a anglickom jazyku), ku ktorej je možné podľa uváženia zadávateľa témy pripojiť aj ilustratívne obrázky,
c) kontaktnú e-mailovú adresu prijímajúceho profesora (osoba, ktorá má príslušné kompetencie a nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania) z prijímajúceho pracoviska,
d) kontaktnú e-mailovú adresu zodpovedného pracovníka za postdoktorandské pracovné miesto na pracovisku, pod ktorého vedením sa postdoktorandský pobyt a postdoktorandský projekt bude realizovať,
e) odborné požiadavky/kritériá, ktoré kandidát na obsadenie pracovného miesta postdoktoranda musí spĺňať.

Zodpovedný pracovník za postdoktorandské pracovné miesto na pracovisku je osoba, ktorá je oprávnená školiť doktorandov v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (podľa čl. 5 bod 2 Študijného poriadku doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) a pod ktorej vedením sa postdoktorandský pobyt a projekt na pracovisku bude realizovať.
Výzva na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov je dvojkolová. Prvé kolo spočíva vo vypísaní tém postdoktorandských projektov oprávnenými pracoviskami PF UPJŠ v Košiciach a v ich zbere. V druhom kole budú vypísané témy postdoktorandských pobytov zverejnené na príslušných webových portáloch (máj – august 2022).
Vytvorené pracovné miesta budú finančne kryté buď z prostriedkov pridelených ústavom z dotácie v príslušnom roku (vo výške zodpovedajúcej zaradeniu zamestnancov vedeckého výskumu vo funkcii „vedecký pracovník“ v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a RR č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie) a z prostriedkov Centrálneho rozvojového fondu PF UPJŠ v Košiciach (príplatok) alebo z projektu. Výška alokovaných finančných prostriedkov musí zodpovedať mesačnej hrubej mzde v rozpätí 2000-2500 €, ktorá bude úspešnému uchádzačovi vyplácaná formou osobného platu. V relevantných prípadoch musí byť týmto zamestnancom garantovaná aj platová kompenzácia za sťažený výkon práce v súlade s čl. 19 platnej Kolektívnej zmluvy. Súčastiam PF UPJŠ v Košiciach, ktoré vytvoria pracovné miesta pre postdoktorandov na základe výzvy dekana PF UPJŠ, budú pridelené finančné prostriedky na krytie bežných výdavkov na riešenie vedecko-výskumných úloh postdoktoranda vo výške 3 000,- € na miesto.
Návrhy vypísaných tém postdoktorandských pobytov podpísané prijímajúcim profesorom a osobou zodpovednou za postdoktorandský pobyt je potrebné doručiť v písomnej a elektronickej forme na Oddelenie pre vedu, výskum a rozvoj, Mgr. Soňa Molnárová, Šrobárova 2, 041 54 Košice, tel.: 055 / 2342154, e-mail: sona.molnarova@upjs.sk do 22. apríla 2022.
Predpokladaný nástup postdoktoranda je október 2022.

Košice 28. 3. 2022

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
dekan PF UPJŠ            


Posledná aktualizácia: 31.03.2022