UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výsledky doplňujúcich volieb

zástupcu študentskej časti Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach pre volebný obvod bakalárskeho a magisterského štúdia medziodborových a učiteľských študijných programov na funkčné obdobie rokov 2022 – 2023

konaných na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ dňa 26. 4. 2022

Zoznam zvolených kandidátov:
1.    Ladislav Görög, bakalársky stupeň, 2. ročník, Biológia-Chémia

 

RNDr. Rastislav Serbin, PhD.     
predseda VaMK pre doplňujúce voľby
do ŠČ AS PF UPJŠ             

Posledná aktualizácia: 06.05.2022