UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

ALUMNI SPACE - 05 02. 2016

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (dekan PF UPJŠ)

Pozvaní hostia-absolventi:

RNDr. Slavomír Tuleja, PhD. (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné )

Téma prezentácie: Obrátená výučba

RNDr. Roman Vasky (VSL Software, a.s. Košice)

Téma prezentácie: Ako sa učiteľ manažérom stal...

doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. (Centrum interdisciplinárnych biovied)

Téma prezentácie: Evolúcia proteínov v skúmavke