UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

ALUMNI SPACE - 09 02. 2017

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (dekan PF UPJŠ)

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. (prodekan pre pre vedu, výskum a rozvoj)

Pozvaní hostia:

Odbor: matematika, fyzika, informatika

Mgr. Darina Brožovská (rod. Točiková), poistný matematik pre neživotné poistenie, Zurich Insurance

Téma prednášky: Krásny život aktuára

prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., PF UPJŠv Košiciach, RVmagnetics, a.s. Košice

Téma prednášky: Keď na veľkosti záleží

Mgr. Radovan Staš, IBM Slovensko

Téma prednášky: Stručný úvod do života IT-čkára

Odbor: biológia/ekológia, chémia, geografia

doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD., Centrum interdisciplinárnych biovied PF UPJŠ Košice

Téma prednášky: Pravek vo vysokom rozlíšení

Mgr. Ján Molnár, Národná diaľničná spoločnosť a. s., špecialista prevádzky ETC (electronic toll colection – elektronický výber mýta)

Téma prednášky: Možnosti využitia geografických informačných systémov v sektore dopravy

RNDr. Peter Chovan, Kriminalistický a expertízny ústav PZ

Téma prednášky: Chémia v kriminalistickej praxi