Prejsť na obsah

Výskum anorganických materiálov

1minút, 18sekúnd

Akronym špičkového tímu TRIANGEL je odvodený z jeho názvu „Tím pRe špIčkový výskum ANorGanických matEriáLov“. Tím sa svojou vedeckou činnosťou dotýka troch základných oblastí výskumu, konkrétne Anorganickej chémie, Fyziky kondenzovaných látok a Materiálových vied. Symbiózu a vzájomný prienik týchto troch kategórií výskumu vyjadruje akronym TRIANGEL. Členmi tímu sú pracovníci Ústavu chemických vied a pracovníci Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí vzájomne niekoľko rokov vedecky spolupracujú. Tím je relatívne mladý, vekový priemer kolektívu je 40 rokov.

Stálymi členmi tímu sú prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc., prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., doc. RNDr. Adriána Zeleňáková, PhD., doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD., RNDr. Dáša Halamová, PhD., RNDr. Pavol Hrubovčák, PhD. a Mgr. Miroslav Almáši, PhD. Tím dopĺňajú šikovní doktorandi. Tematicky tím pôsobí v oblasti výskumu usporiadaných nanopórovitých materiálov a metal-organic frameworks, magnetických nanočastíc a magnetických mikrodrôtov, pričom  tieto témy, ktoré patria vo svetovom meradle v poslednej dekáde k top výskumným témam, na Slovensku zaviedli a rozvíjajú práve členovia tímu. Aplikačne sa výskum zameriava na vývoj nových systémov pre podávanie liečiv, adsorbentov, nosičov energetických zlúčenín, senzorov, magnetických materiálov.

Viac informácií…


Študuj na UPJŠ