Prejsť na obsah

Pomenovanie nových pórovitých materiálov nesie názov UPJŠ

2minút, 10sekúnd

Zlúčeniny typu metal-organic frameworks skrátene MOFs  patria do triedy hybridných pórovitých materiálov obsahujúcich anorganickú (kovové centrum) a organickú (mostíkujúci ligand) zložku, ktoré sú navzájom spojené prostredníctvom koordinačnej väzby do trojrozmerných polymérnych sietí. Vďaka prítomnosti pórov rôznych tvarov a veľkostí nachádzajú MOFs uplatnenie v rôznorodých oblastiach ako adsorpcia a delenie plynov, katalýza, nosiče liečiv, iónomeniče, senzorika a mnohé ďalšie.  

Ich presné chemické zloženie je často zložité a predovšetkým dlhé. Z tohto dôvodu sa v prípade ich označovania používajú 3-4 písmenové skratky + poradové číslo (napr. MIL-101). Výskumné pracoviská väčšinou používajú skratku univerzity na ktorej boli tieto materiály pripravené, ako napríklad:

– MIL (Material Institute of Lavoisier, Versailles, Francúzsko),

– NOTT (Nottingham University, Nottingham, Veľká Británia),

– DUT (Dresden University of Technology, Drážďany, Nemecko),

– UiO (University of Oslo, Oslo, Nórsko),

– SNU (Seoul National University, Soul, Južná Kórea) a iné.

Na Katedre anorganickej chémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ sa realizuje  dlhoročný výskum pórovitých materiálov typu metal-organic frameworks. Tento rok, výsledky svojej práce RNDr. Miroslav Almáši, PhD. a kolektív publikovali v prestížnom britskom časopise RSC Advances, ktorý je pod záštitou Britskej kráľovskej chemickej spoločnosti (RSC – The Royal Society of Chemistry). V štúdiiopísané a charakterizované štyri nové MOF zlúčeniny obsahujúce vápenaté, strontnaté a bárnaté katióny, ktoré boli testované ako adsorbenty plynov pri rôznych podmienkach, pričom materiály vykazujú zvýšenú afinitu k molekulám vodíka. V článku bola po prvýkrát zadefinovaná a použitá skratka UPJS na označovanie pórovitých materiálov typu MOF pripravených na Katedre anorganickej chémie. Aj takýmto spôsobom chceme dať do povedomia a prezentovať Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v celosvetovom meradle.

Odkaz na publikovanú štúdiu:

Almáši, M., Zeleňák, V., Gyepes, R., Zauška, Ľ., Bourrelly, S. (2020). A series of four novel alkaline earth metal-organic frameworks constructed of Ca(ii), Sr(ii), Ba(ii) ions and tetrahedral MTB linker: structural diversity, stability study and low/high-pressure gas adsorption properties. RSC Advances, 10 (54), pp. 32323-32334.

Viac

Pripravené zlúčeniny typu MOF s chemickým zložením, skratkou UPJS a príslušným poradovým číslom a výsledky adsorpčných meraní.


Študuj na UPJŠ