Prejsť na obsah

Aj Slovensko má svoje unikáty – nie sú soby ako SOBy

2minút, 57sekúnd
Masy bakteriálnych buniek bezfarebný síru-oxidujúcich baktérií vytvárajúcich vlákna, zelených a purpurových baktérií.

Sobov na Slovensku len tak ľahko nenájdete, ale posledná publikácia Katedry mikrobiológie ÚBEV hovorí, že na Slovensku sa dajú nájsť také SOBy ako nikde inde na svete. Síru-oxidujúce baktérie (SOBy) budia pozornosť mikrobiológov už viac ako 150 rokov, napriek tomu môžeme povedať, že je to pomerne nepreskúmaná skupina mikroorganizmov. Ide o rôznorodú skupinu baktérií, ktorých spoločným znakom je životná stratégia založená na oxidácii síry, evolučne pravdepodobne najstarší spôsob existencie života na tejto Zemi. Tieto baktérie sú schopné žiť pri extrémne nízkych hodnotách pH, navyše mnohých z týchto baktérií je konečným produktom metabolizmu kyselina sírová čím ešte znižujú pH svojho okolia. Mnohé z nich sa v procese evolúcie adaptovali na viaceré extrémne prostredia, napr. žijú pri teplotách blízkych teplote varu, či v trvalo zaľadnených Antarktických jazerách, či v extrémne znečistených prostrediach. Jedinou podmienkou ich prítomnosti je dostupnosť redukovaných zlúčenín síry. Tieto mikroorganizmy menia náš pohľad na to čo je fyziologicky možné a aké sú hranice pre existenciu života.

Katedra mikrobiológie sa dlhodobo venuje skúmaniu extrémofilov – baktérií adaptovaných na životné podmienky, pre iné organizmy neakceptovateľné. Vďaka svojmu unikátnemu metabolizmu k nim patria aj SOBy, síru-oxidujúce baktérie.

Slovensko je neobyčajne bohaté na minerálne pramene a časť z nich (okolo 200) predstavujú aj sírne pramene, s typickým zápachom po skazených vajciach. Tento zápach je spôsobený prítomnosťou sírovodíka a jeho prítomnosť je zas predpokladom pre existenciu populácie SOBov. Väčšina našich poznatkov o SOBoch pochádza z horúcich prameňov, aké nájdeme v Yellowstonskom národnom parku. U nás sa nachádzajú ešte unikátnejšie – studené sírne pramene. Poznatkov o mikrobiote studených sírnych prameňov je veľmi málo a publikovaná práca je jednou z mála publikácii o regióne strednej Európy a prvou na Slovensku.

Táto práca viedla k poznaniu, že na štúdium tak rôznorodej skupiny mikroorganizmov akými sú SOBy, nestačí použitie jedného prístupu, čo doteraz viedlo k značnému podhodnocovaniu ich diverzity. Využitie kombinácie viacerých metód umožnilo získať celkom nový obraz o variabilite týchto mikroorganizmov o čom svedčí aj to, že takmer polovica identifikovaných baktérií vykazovala len nízke podobnosti s doteraz identifikovanými druhmi SOBov. Unikátnym výsledkom je izolácia celkom nového, pre vedu neznámeho druhu rodu Thiofaba. Ide o monotypický rod, čo znamená že sa nepodobá žiadnej doteraz popísanej baktérií. Identifikácia tejto baktérie v studenom sírnom prameni je taktiež jedinečná, no až ďalší výskum ukáže ako veľmi je unikátny svet sírnych prameňov na Slovensku.

Odkaz na publikovanú prácu: Nosáľová L, Fecskeová LK, Piknová M, Bónová, K, Pristaš P (2023) Unique Populations of Sulfur-Oxidizing Bacteria in Natural Cold Sulfur Springs in Slovakia. DOI: 10.1080/01490451.2023.2167021


Študuj na UPJŠ