UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Dekanát PF UPJŠ

 

Dekanát PF UPJŠ,
Šrobárova 2, 041 54 Košice
  Logo PF UPJŠ na stiahnutie
fax: 055 / 234 2109
telefónne číslo: 055 / 234 2181
Tajomníčka fakulty: Ing. Lenka Labancová
telefónne číslo: 055 / 234 2180
e-mail:

lenka.labancova@upjs.sk

Sekretariát dekana a tajomníčky:
telefónne číslo: 055 / 234 2181
vedúca sekretariátu:
PhDr. Svetlana Libová
055 / 234 2179 svetlana.libova@upjs.sk
sekretárka:
Jana Pavúková (MD)
Zastupuje: Simona Lengyelová
055 / 234 2181
pfsekret@upjs.sk
simona.lengyelova@upjs.sk
Študijné oddelenie:
telefónne číslo: 055 / 234 2116
vedúca oddelenia:
RNDr. Iveta Sováková
055 / 234 2116 iveta.sovakova@upjs.sk
Referát pre Bc. a Mgr. štúdium:
Mgr. Denisa Štefaníková
055 / 234 2115 denisa.stefanikova@upjs.sk
Ing. Agnesa Pivarníková 055 / 234 2118 agnesa.pivarnikova@upjs.sk
Referát pre doktorandské štúdium :
Eva Pitoňáková
 055 / 234 2123 eva.pitonakova@upjs.sk
Oddelenie pre vedu, výskum a rozvoj:
Mgr. Soňa Molnárová  055 / 234 2154 pfveda@upjs.sk
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy:
Ing. Zuzana Petruláková (MD) 055 / 234 2153 zuzana.petrulakova@upjs.sk
Zastupuje: Mgr. Lenka Ižariková 055 / 234 2153 lenka.izarikova@upjs.sk
Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD. 055 / 234 2137 tomas.zavatcan@upjs.sk
Oddelenie ekonomiky a riadenia ľudských zdrojov:
Referát personalistiky:
JUDr. Jana Komanická
055 / 234 2131 jana.kimakova@upjs.sk
Referát ekonomiky práce:
Alica Veľková
055 / 234 2151 alica.velkova@upjs.sk
Ing. Lenka Smreková (MD) 055/ 234 2133 lenka.smrekova@upjs.sk
Zastupuje: Ing. Jana Margecanská, PhD.   jana.margecanska@upjs.sk
Referát rozpočtu a financovania:
Ing. Jana Paucová
055/  234 2141 jana.paucova@upjs.sk
Ing. Ema Dovhunová 055 / 234 2114 ema.dovhunova@upjs.sk
Prevádzkové oddelenie:
Vedúca oddelenia:
Mgr. Hana Žežulová
055 / 234 2136 hana.zezulova@upjs.sk
Konzultant pre VO:
Mgr. Hana Žežulová
055 / 234 2136 hana.zezulova@upjs.sk
Administratíva:
Ing. Silvia Krištofová
055 / 234 2121 silvia.kristofova@upjs.sk
Mgr. Mária Mosáthová 055 / 234 2158 maria.mosathova@upjs.sk
Revízie elektrických zariadení:
Ing. Ľubomír Kačur
055 / 234 2162 lubomir.kacur@upjs.sk
Správa budov a havárie:
Jozef Dlugoš
055 / 234 2126 jozef.dlugos@upjs.sk
František Liško 055 / 234 2271 frantisek.lisko@upjs.sk
Podateľňa:
Viera Vašková
055 / 234 2135 viera.vaskova1@upjs.sk
Archív:
Mgr. Anna Havrilová
055 / 234 2124 anna.havrilova@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 15.07.2020