Prejsť na obsah

Pracoviská

Dekanát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

Prírodovedecká fakultaUniverzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2,041 54 KošiceSlovenská republikaTelefón: +421 55 234 2181e-mail: pfsekret@upjs.sk Identifikačné a fakturačné údajeIČO: 00397768IČ DPH: SK2021157050DIČ: 2021157050 Elektronická schránka fakultyČíslo elektronickej schránky pre zasielanie korešpondencie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy je E0005760272. Telefonické kontakty zamestnancov.Osobné stránky zamestnancov je možné nájsť pomocou vyhľadávacieho nástroja.
15. novembra 2022

Ústavy

Ústav biologických a ekologických vied Ústav fyzikálnych vied Ústav chemických vied Ústav informatiky tel.: +421 55 234 2440tel.: +421 55 234 2441email: ui@upjs.sk Ústav matematiky tel.: +421 55 234 2213email: umv@upjs.sk Ústav geografie tel.: +421 55 234 2590email: ug@upjs.sk
9. februára 2021

Centrá excelentnosti

CEX podporované Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EU CEX podporované APVV Európske strategické fórum pre výskumnú infraštruktúru (ESFRI)
30. marca 2016

Spoločne využívané laboratóriá

Ponuka Laboratória analytickej cytometrie (LAC) Ponuka Laboratória nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) Ponuka Laboratória elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR) Ponuka Laboratória rastrovacej elektrónovej mikroskopie a elektrónovej litografie (REM)
12. júla 2018

Univerzitný vedecký park Technicom

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, predovšetkým jej Prírodovedecká fakulta,  spolupracuje na riešení projektu s Prešovskou univerzitou v Prešove a Technickou univerzitou v Košiciach, ktorá je hlavným riešiteľom projektu. Po ukončení projektu vytvorili partneri združenie Asociácia Technicom. Strategickým cieľom projektu je vybudovanie Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM  ako medzinárodne uznávaného centra výskumu a transferu technológií v … Čítať ďalej
17. januára 2019

Vedecko-výskumné centrum Promatech

Strategickým cieľom projektu je vybudovanie národného centra pre výskum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie a prostredníctvom koordinácie výskumných aktivít akademických pracovísk podstatne zvýšiť efektívnosť výskumu, spoločným úsilím vytvoriť modernú prístrojovú aj personálnu infraštruktúru s nadkritickou veľkosťou dostatočnou na riešenie akýchkoľvek vedeckých problémov. Cieľom je aj podpora implementácie nových materiálov a technológií … Čítať ďalej

Študuj na UPJŠ