Prejsť na obsah

Projekt pre stredné školy: Otvorené laboratóriá – fyzika, chémia, biológia, geografia

8minút, 50sekúnd

Prírodovedecká fakulta, v rámci aktivít pre stredné školy,  ponúka projekt, cieľom ktorého je motivovať žiakov stredných škôl pre štúdium prírodovedných predmetov a sprístupniť im špičkovú infraštruktúru, ktorou aktuálne fakulta disponuje.

Študenti získajú informácie o vedeckej a pedagogickej práci na vybraných pracoviskách,  používaní laboratórnych prístrojov, pomôcok a zariadení a o  možnostiach štúdia na príslušných  odboroch.

Ponúkané témy prednášok sprístupňujú aktivity nadväzujúce na základné učivo prírodovedných predmetov ako aj špecifické aktivity pre talentovaných žiakov.

Ponuka prednášok pre akademický rok 2011/2012

Termín Ústavy (kontaktná osoba) Témy prednášok
22. máj 2012

Ústav chemických vied
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
maria.ganajova@upjs.sk
055/234 2337

1. Voda a jej vlastnosti

2. Stanovenie fyzikálno-chemických konštánt pri chemickej analýze látok

Ústav biologických a ekologických vied
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
katarina.kimakova@upjs.sk
055/234 2305

1. Určovanie a rozlišovanie tried a radov našich článkonožcov

2. Mikroskopické pozorovanie rôznych typov buniek

Ústav fyzikálnych vied
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
marian.kires@upjs.sk
055/ 234 2440

1. Fyzikálne merania v počítačom podporovanom laboratóriu – videomerania

2. Fyzikálne merania v základnom praktiku jadrovej fyziky – Absorpcia beta žiarenia, Frank – Hertzov experiment

Ústav geografie
RNDr. Stela Csachová, PhD.
stela.csachova@upjs.sk
055/ 234 2255

1. Tvorba a vizualizácia 3D objektov (areál školy, historické pamiatky vášho regiónu a pod.)

2. Súčasné problémy demografického vývoja Slovenska

     
13. (15.) jún 2012 Ústav chemických vied
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
maria.ganajova@upjs.sk
055/234 2337

1. Využitie laserov pri štúdiu biosystémov – optická pinzeta

2. Magnetická rezonancia v určovaní štruktúry látok

3. Tenkovrstvová chromatografia – metóda sledovania čistoty organických zlúčenín

Ústav biologických a ekologických vied
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
katarina.kimakova@upjs.sk
055/234 2305

1. Baktérie – kultivácia, kvasenie, pohyby, spóry

2. Mikroskopické pozorovanie rastlinných buniek a pletív

Ústav fyzikálnych vied
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
marian.kires@upjs.sk
055/ 234 2440

1. Fyzikálne merania v počítačom podporovanom laboratóriu

2. Fyzikálne merania v základnom praktiku jadrovej fyziky – Absorpcia beta žiarenia, Frank – Hertzov experiment

Ústav geografie
RNDr. Stela Csachová, PhD.
stela.csachova@upjs.sk
055/ 234 2255

1. Mapovanie pomocou GPS

2. Albánsko a Moldavsko – najchudobnejšie krajiny Európy

3. Z čoho sú naše vrchy?

 ► Prihlasovací formulár


Študuj na UPJŠ