Prejsť na obsah

Pamätná tabuľa akademika Vladimíra Hajka, prvého dekana PF UPJŠ

1minút, 59sekúnd
odhalenie-tabule-hajko

Dňa 20. mája 2013 sa v priestoroch areálu Park Angelinum, v rámci osláv 50. výročia vzniku Prírodovedeckaj fakulty UPJŠ v Košiciach, uskutočnil slávnostný ceremoniál odhalenia pamätnej tabule Dr. h. c. prof. RNDr. Vladimíra Hajka, prvého dekana PF UPJŠ (v rokoch 1963-1969), ktorý mal mimoriadne zásluhy na založení fakulty, dal jej pevný organizačný základ a vytýčil hlavné smery jej ďalšieho rozvoja, ktoré sú aktuálne dodnes.

Dr. h. c. prof. RNDr. Vladimír Hajko pôsobil aj ako rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (v rokoch 1969–1974) a následne sa stal predsedom Slovenskej akadémie vied, ktorú viedol do roku 1989. Zomrel v roku 2011 vo veku nedožitých 91 rokov.
V slávnostnej atmosfére univerzitnej študovne A. Merici, za prítomnosti pozvaných hostí a zamestnancov fakulty odzneli  príhovory, venované  spomienkam a dielu akademika Vladimíra Hajka, ktoré predniesli riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. prof. RNDr. Štefan Luby, DrSc., bývalý predseda SAV SR.

Životopis Dr. h. c. prof. RNDr. Vladimíra Hajka

„Obraz profesora Vladimíra Hajka by nebol úplný, ak by sme ho chceli vidieť iba ako vysokoškolského učiteľa, vedca a manažéra vedy. Vladimír Hajko bol predovšetkým vzácny a skromný človek s citlivým prístupom k ľuďom, so schopnosťou získavať spoľahlivých priateľov a priaznivcov pre dobrú vec, nesmierne náročný voči sebe i spolupracovníkom, človek veľmi pedantný, pracovitý a tolerantný, človek so zmyslom pre jemný werichovský humor, človek s neopakovateľným šarmom. Profesor Hajko patril medzi výrazné osobnosti slovenskej vedy a vysokého školstva. Bol pri budovaní a rozvoji nových inštitúcií, spoluvytváral ich smerovanie, podieľal sa na výchove celých generácií prírodovedcov a technikov, dláždil cestu rozvoja fyziky na Slovensku a tým sa nezmazateľne zapísal  do jej histórie. Pečať jeho práce nesieme mnohí, ktorí mu vďačíme za úspechy a spoločenské postavenie, a ktorí svoju vlastnú vedeckú a pedagogickú životnú dráhu budovali na základoch vytvorených s jeho pomocou“.

(Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied UPJŠ, žiak prof. V. Hajka).


Študuj na UPJŠ