UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Bakalárske štúdium Biofyziky

Bakalárske štúdium Biofyziky

Akreditačná komisia na svojom 110. zasadnutí (13. 02. - 14. 02. 2019) schválila študijný program Biofyzika v bakalárskom stupni štúdia na PF UPJŠ v Košiciach

Výzva – 2% z dane

Výzva – 2% z dane

Aj v tomto roku je možné podporiť rozvojové aktivity našej fakulty poukázaním 2% , resp. 3% z dane Občianskemu združeniu PRÍRODOVEDEC ...

Študentská vedecká konferencia 2019

Študentská vedecká konferencia 2019

Študentská vedecká konferencia sa bude konať v rámci Prírodovedeckých dní v stredu dňa 24. apríla 2019 v posluchárňach na Jesennej 5 a Park Angelinum 9. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v aule RBA05 v areáli Šrobárova 2

Spoločné stanovisko vedenia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach k vládnemu návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Spoločné stanovisko vedenia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach k vládnemu návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Vysoké školy sú zodpovedné za vysokoškolskú prípravu budúcich učiteľov a teda majú byť zodpovedné aj za ďalšie vzdelávanie učiteľov v súlade s aktuálnymi a budúcimi potrebami praxe na základe najnovších vedeckých poznatkov ako aj vlastnej výskumnej činnosti. Preto aj vedenie PF UPJŠ a vedenie FF UPJŠ vyjadrilo svoje stanovisko  k vybraným ustanoveniam predmetného zákona týkajúcim sa tejto problematiky.

Úspešný mladý vedec  z Ústavu matematických vied

Úspešný mladý vedec z Ústavu matematických vied

Na prelome mesiacov júl a august 2019 sa v Belehrade uskutoční 21. ročník medzinárodnej konferencie: European Young Statisticians Meeting, organizovaný Bernoulliho spoločnosťou s cieľom predstaviť na medzinárodnej scéne mladých vedcov v širokej oblasti od teórie pravdepodobnosti po aplikovanú štatistiku. Jedným z nich bude aj RNDr. Andrej Gajdoš, mladý vedec, doktorand z Ústavu matematických vied.

Odhalenie sveta kvarkov a leptónov prostredníctvom analýzy reálnych dát

Odhalenie sveta kvarkov a leptónov prostredníctvom analýzy reálnych dát

Tohto roku sa uskutoční 15. ročník projektu „Hands on Particle Physics – European Masterclasses for High School Students”, ktorého sa zúčastní 215 univerzít a výskumných centier z 52 štátov z celého sveta Európy, Afriky a Ameriky. Tento celosvetový program otvára okná špičkovej fyziky mladým výskumníkom.
Pod odborným vedením fyzikov, vyše 13000 študentov stredných škôl bude analyzovať reálne dáta experimentov realizovaných v CERN. Dňa 13. marca 2019 sa na pôde Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky, Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ uskutoční 15th International Particle Physics Masterclasses 2019.