Prejsť na obsah

Predkladanie žiadostí k poskytovaniu dotácií na činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu v európskom výskumnom priestore formou stážových pobytov študentov, doktorandov a postdoktorandov

1minút, 32sekúnd

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne dotácie na medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu:

 • v Európskej organizácii pre jadrový výskum – CERN v Ženeve, Spojenom ústave jadrového výskumu – SUJV Dubna a v Medzinárodnom centre pre genetické inžinierstvo a biotechnológie – ICGEB v Terste,
 • v centre Európskeho laseru voľných elektrónov, s.r.o. – European XFEL, neziskovej s.r.o. v Hamburgu a vo výskumných centrách infraštruktúr Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach (ESFRI Roadmap).

Na zahraničné vedecké pobyty bude poskytnutá dotácia pre tieto druhy činností:

 • materiálový výskum a nanotechnológie,
 • informačné a komunikačné technológie a cieľové skupiny,
 • biomedicína a biotechnológie,
 • priemyselné technológie,
 • udržateľná energetika a energie,
 • pôdohospodárstvo a životné prostredie,
 • vybrané okruhy spoločenských vied.

Dotácie na podporu vedecko-technických služieb vo výskume a vývoji budú zamerané na tieto cieľové skupiny:

 • študenti,
 • doktorandi,
 • postdoktorandi.

Maximálna výška finančných prostriedkov viazaných na zverejnené oznámenie je 100 000 eur.

Minimálna a maximálna výška dotácie, ktorá bude poskytnutá na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie nie je vymedzená, avšak na jedného uchádzača môže byť v rámci žiadosti poskytnutých maximálne 16 000 eur/6 mesiacov. Obdobie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých v rámci dotácie je od marca 2014 do septembra 2014.

Žiadosti o poskytnutie dotácie budú prijímané do 24.2.2014 do 14:00 hod.

Vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie bude prebiehať v období od 25.2.2014 do 21.3.2014.

 

Viac informácií nájdete na:


Študuj na UPJŠ