Prejsť na obsah

Výzva APVV – VV 2014

3minút, 9sekúnd

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2014.

  • Dátum vyhlásenia: 2.9.2014
  • Dátum ukončenia výzvy: 14.11.2014

Táto výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.

Žiadateľ má v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí.

Žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk, a súčasne aj v listinnej forme osobne v podateľni APVV alebo poštou do 14.11.2014. Elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 14.11.2014 o 12.00 hod. Riešitelia by mali projekt podávať s dostatočným predstihom. Elektronickú verziu žiadosti po podaní v elektronickom systéme pošlite aj na e-mailovú adresu: lenka.sabovcikova@upjs.sk.

Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti (v časti VV-E) sú čestné vyhlásenia žiadateľa a spoluriešiteľských organizácií, že majú platné osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Samotné čestné vyhlásenie podpisuje štatutárny zástupca žiadateľa, resp. spoluriešiteľskej organizácie. Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ, prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., dokument však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení. V prípade univerzitných pracovísk žiadosti podpisuje rektor UPJŠ.

Ak v pripravovaných projektoch APVV bude riešiteľský kolektív zložený zo zamestnancov viacerých fakúlt UPJŠ, v žiadosti sa odporúča uviesť ako pracovisko žiadateľa univerzitu. Za UPJŠ v tomto prípade podpisuje žiadosť štatutárny orgán – rektor UPJŠ.

Žiadosti na podpis pánovi dekanovi odovzdajte na Oddelení vedy a výskumu Mgr. Lenke Sabovčíkovej v dostatočnom predstihu, najneskôr však do 11.11.2014.

 Objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na celú dobu riešenia  projektu je maximálne 250 000 €. Agentúra poskytne na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve maximálne 33 miliónov €.

V súvislosti s čerpaním poskytnutých finančných prostriedkov pripomíname, že nákladové položky, ktoré sú uvedené ako neoprávnené (viď.  http://www.apvv.sk/buxus/docs//vyzvy/vseobecne/vv2014/vv2014-priloha4.pdf), nie je možné čerpať ani v rámci nepriamych nákladov.

Pred podaním žiadosti je vedúci projektu povinný prekonzultovať rozpočet projektu s Ing. Silviou Medovou z  Centra podpory projektov (silvia.medova@upjs.sk, kl.: 2128). Ak v pripravovanom projekte APVV bude riešiteľský kolektív zložený zo zamestnancov viacerých fakúlt UPJŠ, je potrebné, aby žiadosť prešla finančnou kontrolou tajomníčok participujúcich fakúlt.

 

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2015. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov.

 

Pred podaním žiadosti Vás prosíme, aby ste svoje projekty zaregistrovali v Registrácii pripravovaných projektov.

 

Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na web stránke: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2014


Študuj na UPJŠ