Prejsť na obsah

Podávanie ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2014

2minút, 27sekúnd

Termíny podávania správ:

  • ročné správy – do 14.11.2014 do 14.00 hod.
  • záverečné správy končiacich projektov – do 16.1.2015 do 14.00 hod.

Vedúci projektu KEGA, ktorý pokračuje v riešení v roku 2014, je povinný najneskôr do 14. 11. 2014 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu projektu prostredníctvom Portálu vysokých škôl. Vedúci projektu KEGA, ktorého riešenie má byť ukončené v roku 2014, je povinný najneskôr do 16. 1. 2015 do 14.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu projektu prostredníctvom Portálu vysokých škôl.

Poštou sa zasiela len potvrdenie o podaní správy so základnými údajmi, ktoré bude podpísané vedúcim riešiteľom a zároveň dekanom, resp. povereným akademickým funkcionárom spolu s odtlačkom pečiatky pracoviska, na ktorom sa projekt rieši. Potvrdenie o podaní ročnej/záverečnej správy je potrebné poslať poštou na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Z tohto dôvodu Vás prosíme o  zaslanie vygenerovaných a podpísaných potvrdení o podaní ročných správ do 12.11.2014záverečných správ do 16.1.2015 Mgr. Lenke Sabovčíkovej na Oddelenie vedy a výskumu PF UPJŠ, ktorá zabezpečí ich podpísanie pánom dekanom, resp. povereným akademickým funkcionárom a hromadne odošle potvrdenia na adresu MŠVVaŠ SR.

Jednotlivé výstupy za celé obdobie riešenia projektu sa dokladujú k záverečnej správe iba elektronicky v časti „Prílohy“, keďže odborné komisie KEGA budú doručené záverečné správy hodnotiť on-line. Pri publikačných výstupoch v prílohe stačí vložiť súbory so zdrojovým textom alebo s naskenovanými stranami (obsahujúcimi titulnú stranu, obsah a ďalšie strany, ktorými sa dá jednoznačne určiť autorstvo, rozsah a vydavateľ, a stranu, na ktorej sa uvádza domovské pracovisko riešiteľa/riešiteľov a registračné číslo projektu KEGA, na ktorý bola poskytnutá finančná dotácia počas riešenia daného projektu). K umeleckým výkonom a iným výstupom treba doložiť kópie dokumentov potvrdzujúcich ich konanie (pozvánky a programy výstav, koncertov, súťažných vystúpení, konferencií, seminárov, fotografie a pod.), ako aj relevantné ohlasy.

V prípade nedodržiavania povinností vyplývajúcich zo štatútu a pravidiel KEGA (napr. nepodanie záverečnej správy) nebude môcť takýto vedúci projektu predložiť žiadosť o dotáciu na nový projekt KEGA počas 3 nasledujúcich rokov.

 

Dôležité linky:


Študuj na UPJŠ