Prejsť na obsah

Aktualizácia riešiteľských kolektívov VEGA projektov na rok 2015

2minút, 43sekúnd

Termíny podávania aktualizácie: do 12. 12. 2014 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA

                                                    do 17. 12. 2014 v listinnej podobe

 

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v riešení v roku 2015, sú povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, resp. pracoviska vedúceho projektu.

Pri nových projektoch, ktoré sa začnú riešiť v roku 2015, je potrebné podať aktualizáciu, len ak nastala zmena pracoviska vedúceho projektu, resp. zmena riešiteľského kolektívu od podania žiadosti.

Pri spoločných projektoch (rezort školstva + SAV) platí všeobecná povinnosť predložiť aktualizáciu pri všetkých pokračujúcich, ako aj nových projektoch so začiatkom riešenia v roku 2015, a to i v prípade, keď nedošlo k zmene v riešiteľskom kolektíve.

Aktualizáciu RK v dvoch exemplároch je potrebné po vytlačení s podpisom vedúceho projektu odoslať na Oddelenie vedy a výskumu Mgr. Lenke Sabovčíkovej (lenka.sabovcikova@upjs.sk; kl.: 2111) do 15.12.2014 (do 12.00 hod.), ktorá  zabezpečí podpísanie formulárov príslušným funkcionárom vysokej školy (t.j. dekanom PF UPJŠ) a odoslanie do agentúry VEGA. V prípade spoločných projektov VEGA, kde vedúci projektu je z rezortu MŠVVaŠ a zástupca z rezortu SAV, je potrebné doručiť na OVV  tri  exempláre.

Vo formulári sa uvádza meno, priezvisko, tituly a funkcia podpísanej osoby.

Bez podpísanej tlačenej verzie nemôže byť aktualizácia akceptovaná.

 

V zmysle pravidiel VEGA 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ sa môže podieľať maximálne na 2 projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú podávatelia, ktorým sa končí projekt v aktuálnom roku), pričom nesmie prekračovať maximálnu ročnú výšku jeho výskumnej kapacity. Požaduje sa od všetkých vedúcich projektov, aby si u seba aj u svojich členov riešiteľského kolektívu overili účasti na projektoch VEGA. V prípade zistenia viacerých účastí na projektoch (viac ako 2) je potrebné, aby si konkrétny člen riešiteľského kolektívu stanovil, na ktorých max. 2 projektoch bude evidovaný, a následne podľa toho príslušný vedúci projektu aktualizáciou upraví svoj riešiteľský kolektív. Upozorňujeme na to najmä preto, aby si každý riešiteľ VEGA zvážil svoje aktuálne účasti na projektoch, a to aj so zreteľom na podávanie nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2015, na ktorých by mal záujem participovať. Pri nekorektnej evidencii účastí/výskumnej kapacity riešiteľov vo VEGA bude v prípade porušovania pravidiel VEGA ministerstvo nútené vyvodiť dôsledky.

Prehľad všetkých riešiteľov s ich účasťami (orientačne) evidovaných v systéme e-VEGA nájdete na:

http://www.minedu.sk/data/att/6983.xls

 

Viac informácií nájdete na:

http://www.minedu.sk/terminy-podavania-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2015-financnych-sprav-za-rok-2014-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2014/

Systém e-VEGA


Študuj na UPJŠ