Prejsť na obsah

Finančné správy VEGA projektov za rok 2014 a Záverečné správy VEGA projektov končiacich v roku 2014

2minút, 33sekúnd

 

 

Finančné správy riešených projektov (vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2014)

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2015 i končiacich v riešení v roku 2014, sú povinní najneskôr do 16. 1. 2015 do 14.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2014 prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu) na adrese   http://evega.minedu.sk/e-vega/.

Do formuláru v kolónke „Meno, priezvisko a funkcia príslušného funkcionára organizácie“ uvádzajte dekana PF UPJŠ.

Jeden exemplár finančnej správy v písomnej forme zašlite na Oddelenie vedy a výskumu Mgr. Lenke Sabovčíkovej do 19. 1. 2015 z dôvodu povinnosti archivovať finančné správy pre prípad kontroly. V prípade, že systém neumožní vygenerovať finančnú správu v pdf, urobte print screen obrazovky. Vytlačenú a podpísanú správu odošlite na OVV. Finančnú správu podpisuje vedúci projektu.

Písomná forma finančnej správy sa na odbor vedy a techniky na VŠ už nezasiela, stačí ju uložiť   v on-line systéme.

 

Záverečné správy projektov končiacich v roku 2014

Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2014, sú povinní elektronicky podať záverečnú správu za celé obdobie riešenia projektu v systéme e-VEGA do 16. 1. 2015 do 14.00 hod.

Do formuláru v kolónke „Meno, priezvisko a funkcia príslušného funkcionára organizácie“ uvádzajte dekana PF UPJŠ.

Do formuláru v kolónke „Vyjadrenie vedúceho organizácie, resp. zodpovedného funkcionára fakulty/VŠ k čerpaniu grantu“ uveďte text: „Poskytnuté finančné prostriedky boli použité účelne v súlade s cieľmi riešeného projektu za dodržania platných právnych predpisov.“ 

Vygenerované a podpísané potrvdenie o podaní záverečnej správy (nie celá vytlačená správa) v tlačenej podobe zašlite v počte 2 originály a v prípade spolupráce so SAV 3 originály na Oddelenie vedy a výskumu do 16.1. 2015 do 15.30 hod. Potvrdenie musí obsahovať dátum a podpis vedúceho projektu. V prípade, že sa na riešení projektu podieľa aj iná organizácia (napr. SAV), toto potvrdenie musí obsahovať dátum, pečiatku a podpis príslušného funkcionára tejto spolupracujúcej organizácie. Oddelenie vedy a výskumu zabezpečí podpísanie doručených potvrdení dekanom fakulty a ich odoslanie do agentúry VEGA.

Publikované výstupy za celé obdobie riešenia projektu sa dokladujú k záverečnej správe iba elektronicky.

Vedúci projektov, na ktoré bola za celé obdobie riešenia poskytnutá finančná dotácia vyššia ako 28 215 €    (pri spoločných projektoch súhrnne za obidva rezorty), musia uskutočniť záverečnú oponentúru. Zodpovední riešitelia takýchto projektov dostanú pokyny k realizácii oponentúr individuálne.

 

Viac informácií nájdete na:

http://www.minedu.sk/terminy-podavania-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2015-financnych-sprav-za-rok-2014-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2014/

Systém e-VEGA


Študuj na UPJŠ