Prejsť na obsah

Výzva na projekty Inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými a strednými školami

0minút, 59sekúnd

SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko, financovaného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR, vyhlásila dňa 3. 3. 2015 druhú a zároveň poslednú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci opatrení Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami a Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdelávaní.

Cieľom projektov inštitucionálnej spolupráce je zvýšenie bilaterálnej alebo multilaterálnej inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými a strednými školami na Slovensku a v donorských štátoch – Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Prioritou je podporiť vyvážené a inovatívne partnerstvá na báze reciprocity uskutočnených aktivít, záujmu a prospechu zo spolupráce všetkých zúčastnených strán. Celková alokácia na túto výzvu je 946 314,88 EUR.

Tematické zameranie projektov nie je definované. Žiadosti sa predkladajú elektronicky a v tlačenej forme počas otvorenej výzvy do 11. 5. 2015, 16:00 hod.

 

Bližšie informácie o výzve, ako aj spôsobe predkladania žiadostí nájdete na webovej stránke Štipendijného programu EHP Slovensko http://www.spehp.saia.sk/.


Študuj na UPJŠ