Prejsť na obsah

Podávanie ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2015

1minút, 54sekúnd

Odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnil aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2015.

Termíny podávania správ:

  • ročné správy – do 13.11.2015 do 14.00 hod.
  • záverečné správy končiacich projektov – do 15.1.2016 do 14.00 hod.

Vedúci projektu KEGA, ktorý pokračuje v riešení v roku 2016, je povinný najneskôr do 13. 11. 2015 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu projektu prostredníctvom Portálu vysokých škôl. Vedúci projektu KEGA, ktorého riešenie má byť ukončené v roku 2015, je povinný najneskôr do 15. 1. 2016 do 14.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu projektu prostredníctvom Portálu vysokých škôl.

Poštou sa zasiela len potvrdenie o podaní správy so základnými údajmi, ktoré bude podpísané vedúcim riešiteľom a zároveň dekanom, resp. povereným akademickým funkcionárom spolu s odtlačkom pečiatky pracoviska, na ktorom sa projekt rieši. Potvrdenie o podaní ročnej/záverečnej správy je potrebné poslať poštou na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Z tohto dôvodu Vás prosíme o  zaslanie vygenerovaných a podpísaných potvrdení o podaní ročných správ do 13. 11. 2015záverečných správ do 15. 1. 2016 do 15.00 hod. Mgr. Lenke Sokolovej Sabovčíkovej na Oddelenie pre vedu, výskum a rozvoj PF UPJŠ, ktorá zabezpečí ich podpísanie pánom dekanom, resp. povereným akademickým funkcionárom a hromadne odošle potvrdenia na adresu MŠVVaŠ SR.

V prípade nedodržiavania povinností vyplývajúcich zo štatútu a pravidiel KEGA (napr. nepodanie záverečnej správy) nebude môcť takýto vedúci projektu predložiť žiadosť o dotáciu na nový projekt KEGA počas 3 nasledujúcich rokov.

 

Dôležité linky:


Študuj na UPJŠ