Prejsť na obsah

Inštrukcie k zmenám počas riešenia projektov KEGA

1minút, 5sekúnd

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje vedúcim riešiteľom, že v súlade s pokynmi  KEGA všetky priebežné zmeny počas riešenia projektov (napr. zmena vedúceho projektu, jeho pracoviska a i.) je potrebné uviesť len vo formulári ročnej, resp. záverečnej správy (v nej sa uvedie aj presný dátum zmeny). Vzhľadom na úplnú elektronickú administráciu projektov KEGA nie je už možné zasielať priebežné zmeny v písomnej podobe. V súlade s pravidlami KEGA všetky zmeny počas riešenia projektu bude príslušná komisia KEGA prehodnocovať po podaní správy. Odborné stanovisko komisie k plánovanej/uskutočnenej zmene bude vždy zverejnené v systéme e-KEGA na Portáli vysokých škôl v časti „Hodnotenie“. V príde, ak vedúci riešiteľ z rôznych dôvodov dočasne nezabezpečuje plnenie úloh a cieľov projektu, tak do podania správy je za riešenie projektu zodpovedný jeho zástupca. Takýto postup je nevyhnutý z dôvodu, aby všetky zmeny boli uvedené v ročnej, resp. záverečnej správe projektu a boli evidované v on-line systéme e-KEGA na Portáli vysokých škôl (projektová dokumentácia).


Študuj na UPJŠ