Prejsť na obsah

Aktualizácia riešiteľských kolektívov VEGA projektov na rok 2016

3minút, 21sekúnd
Termíny podávania aktualizácie: do 15. 12. 2015 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA
 
                                                           do 18. 12. 2015 v listinnej podobe
 
 
Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v riešení v roku 2016, sú povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, resp. pracoviska vedúceho projektu.
Pri nových projektoch, ktoré sa začnú riešiť v roku 2016, je potrebné podať aktualizáciu, len ak nastala zmena pracoviska vedúceho projektu, resp. zmena riešiteľského kolektívu od podania žiadosti, aby v prípade financovania projektu mohla byť dotácia poskytnutá zmenenému vedúcemu riešiteľovi na aktuálne pracovisko.
Pri spoločných projektoch (rezort školstva + SAV) platí všeobecná povinnosť predložiť aktualizáciu pri všetkých pokračujúcich, ako aj nových projektoch so začiatkom riešenia v roku 2016, a to i v prípade, keď nedošlo k zmene v riešiteľskom kolektíve.
Aktualizáciu RK v dvoch exemplároch je potrebné po vytlačení s podpisom vedúceho projektu odoslať na Oddelenie vedy, výskumu a rozvoja (ďalej len „OVVaR“) Mgr. Lenke Sokolovej Sabovčíkovej (lenka.sabovcikova@upjs.sk; kl.: 2111) do 15.12.2015 (do 16.00 hod.), ktorá  zabezpečí podpísanie formulárov príslušným funkcionárom vysokej školy (t.j. dekanom PF UPJŠ) a odoslanie do agentúry VEGA. V prípade spoločných projektov VEGA, kde vedúci projektu je z rezortu MŠVVaŠ a zástupca z rezortu SAV, je potrebné doručiť na OVVaR  tri  exempláre (1 exemplár má UPJŠ povinnosť doručiť Úradu SAV). 
Aktualizáciu podpisuje veduci projektu na titulnej strane v časti B. Podpis riešiteľa je potrebný iba v prípade zaradenia nového riešiteľa na str. 2. V prípade spoločných projektov so SAV alebo inej vysokej školy sa vyžaduje aj podpis zodpovedného riaditeľa organizácie SAV alebo zodpovedného funkcionára danej fakulty/vysokej školy.
 
Vo formulári sa uvádza meno, priezvisko, tituly a funkcia podpísanej osoby.
 
Bez podpísanej tlačenej verzie nemôže byť aktualizácia akceptovaná.
 
V zmysle pravidiel VEGA 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ sa môže podieľať maximálne na 2 projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú podávatelia, ktorým sa končí projekt v aktuálnom roku), pričom nesmie prekračovať maximálnu ročnú výšku jeho výskumnej kapacity. Požaduje sa od všetkých vedúcich projektov, aby si u seba aj u svojich členov riešiteľského kolektívu overili účasti na projektoch VEGA. V prípade zistenia viacerých účastí na projektoch (viac ako 2) je potrebné, aby si konkrétny člen riešiteľského kolektívu stanovil, na ktorých max. 2 projektoch bude evidovaný, a následne podľa toho príslušný vedúci projektu aktualizáciou upraví svoj riešiteľský kolektív. Upozorňujeme na to najmä preto, aby si každý riešiteľ VEGA zvážil svoje aktuálne účasti na projektoch, a to aj so zreteľom na podávanie nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2017, na ktorých by mal záujem participovať (príslušná komisia má v zmysle pravidiel VEGA právo neakceptovať novú žiadosť, v ktorej člen/členovia riešiteľského kolektívu budú presahovať celkovo 2 účasti). Pri nekorektnej evidencii účastí/výskumnej kapacity riešiteľov v prípade porušovania pravidiel VEGA bude ministerstvo nútené vyvodiť dôsledky.
 

Prehľad všetkých riešiteľov s ich účasťami (orientačne) evidovaných v systéme e-VEGA nájdete na:

http://www.minedu.sk/data/att/9100.xlsx

Viac informácií nájdete na:

https://www.minedu.sk/terminy-podavania-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2016-financnych-sprav-za-rok-2015-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2015/

Systém e-VEGA


Študuj na UPJŠ