Prejsť na obsah

Finančné správy VEGA projektov za rok 2015 a Záverečné správy VEGA projektov končiacich v roku 2015

2minút, 48sekúnd
Finančné správy riešených projektov (vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2015)
 
 
 
Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2016 i končiacich v riešení v roku 2015, sú povinní najneskôr do 15. 1. 2016 do 14.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2015 prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu) na adrese http://evega.minedu.sk/e-vega/.                                                                
Do formuláru v kolónke „Meno, priezvisko a funkcia príslušného funkcionára organizácie“ uvádzajte dekana PF UPJŠ.
V prípade kontroly je nevyhnutné, aby boli k dispozícii finančné správy za každý rok ku všetkým financovaným projektom. Z tohto dôvodu je potrebné jeden exemplár finančnej správy v písomnej forme zaslať na Oddelenie vedy, výskumu a vývoja Mgr. Lenke Sokolovej Sabovčíkovej do 19. 1. 2016. Ak systém neumožní vytlačiť finančnú správu, postačí urobiť a vytlačiť print screen obrazovky. Finančnú správu podpisuje vedúci projektu. 
Písomná forma finančnej správy sa na odbor vedy a techniky na VŠ už nezasiela, stačí ju uložiť v on-line systéme.
 
 
 
Záverečné správy projektov končiacich v roku 2015
 
Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2015, sú povinní elektronicky podať záverečnú správu za celé obdobie riešenia projektu v systéme e-VEGA do 15. 1. 2016 do 14.00 hod.
Do formuláru v kolónke „Meno, priezvisko a funkcia príslušného funkcionára organizácie“ uvádzajte dekana PF UPJŠ.
Do formuláru v kolónke „Vyjadrenie vedúceho organizácie, resp. zodpovedného funkcionára fakulty/VŠ k čerpaniu grantu“ uveďte text: „Poskytnuté finančné prostriedky boli použité účelne v súlade s cieľmi riešeného projektu za dodržania platných právnych predpisov.“ 
Pred podaním záverečnej správy treba v systéme mať uložený najskôr formulár finančného čerpania za jednotlivé roky, z ktorého sa do záverečnej správy preberú údaje o finančnom zúčtovaní. 
 
Vygenerované a podpísané potrvdenie o podaní záverečnej správy (len 1 strana a nie celá vytlačená správa) v tlačenej podobe zašlite v počte 2 originály a v prípade spolupráce so SAV 3 originály na Oddelenie vedy a výskumu do 15.1. 2016 do 16.00 hod. Potvrdenie musí obsahovať dátum a podpis vedúceho projektu. V prípade, že sa na riešení projektu podieľa aj iná organizácia (napr. SAV), toto potvrdenie musí obsahovať dátum, pečiatku a podpis príslušného funkcionára tejto spolupracujúcej organizácie. Oddelenie vedy a výskumu zabezpečí podpísanie doručených potvrdení dekanom fakulty a ich odoslanie do agentúry VEGA.
 
V súlade s dodatkom č. 6 pravidiel VEGA uskutočnenie záverečnej oponentúry nie je už povinné, len v odôvodnených prípadoch má príslušná komisia VEGA právo požiadať vedúceho končiaceho projektu, aby uskutočnil záverečnú oponentúru.
 
Publikované výstupy za celé obdobie riešenia projektu sa dokladujú k záverečnej správe iba elektronicky.
 
 
 
Viac informácií nájdete na:
 
 

Študuj na UPJŠ