Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK

1minút, 39sekúnd

 

Operačný program: Výskum a inovácie

Zameranie: Podpora Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK

V súlade so strategickými cieľmi RIS3 SK 1 a RIS3 SK 2 je cieľom výzvy podporiť nové, alebo existujúce priemyselné výskumno-vývojové centrá a ich výskumno-vývojové aktivity v rámci dlhodobých projektov, ktorých doba trvania môže byť až do konca programového obdobia.

Priemyselné výskumno-vývojové centrum – je výskumné konzorcium (t.j. nie je to samostatný právny subjekt) fungujúce na základe partnerskej zmluvy, v ktorom lídrom je konkrétny priemyselný podnik, ktorý pre svoju činnosť potrebuje realizovať výskum a vývoj v konkrétnej oblasti, ktorá je spojená tematicky s jeho hospodárskou činnosťou, pričom partnerom je minimálne jedna výskumná inštitúcia, alebo malý, resp. stredný podnik tak, aby v rámci projektu došlo k efektívnej spolupráci v zmysle schémy štátnej pomoci.

Oprávnený žiadateľ: Podnikateľský sektor VaV (malý, stredný, resp. veľký podnik), ktorý v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňuje aj VaV (oprávnený žiadateľ môže podať projekt aj bez partnera)

Oprávnený partner: sektor VŠ, teda aj UPJŠ so štandardným spolufinancovaním 5% (nie je definovaný podiel partnera na financovaní projektu – mohlo by to byť aj viac ako 50%)

Oprávnené aktivity:

  • realizácia základného výskumu
  • realizácia priemyselného výskumu
  • realizácia experimentálneho vývoja

Výška príspevku:

minimálna:        1 000 000 €

maximálna:       7 000 000 €

Časová realizácia:

minimálna:        36 mesiacov

maximálna:       72 mesiacov

Termíny podania projektu:

31.3.2016, 31.5.2016, prípadne ďalšie termíny do vyčerpania alokácie 200 000 000 €

Cieľová skupina riešiteľov UPJŠ: všetky výskumné tímy, ktoré majú potenciál participovať na aktivitách projektu v pozícii partnera.

 

Podrobnejšie informácie:

https://www.opvai.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2016-1-2-1-01/


Študuj na UPJŠ