Prejsť na obsah

Bilaterálna výzva APVV Slovensko – Poľsko 2012

1minút, 30sekúnd

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

Dátum otvorenia: 2.5.2012
Dátum a čas uzavretia: 29.6.2012, 12:00
Doba riešenia projektov: 1.1.2013 – 31.12.2014
Objem finančných prostriedkov: 66 400 €

Ciele výzvy

Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov;
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
  • spoločná aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
  • zbieranie výskumných materiálov;
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Oprávnenými žiadateľmi sú všetky právnické osoby a fyzické osoby bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.

Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to max. do výšky 2 000 € na kalendárny rok/projekt a max. 4 000 € na celú dobu riešenia projektu.

Žiadosť na riešenie projektu sa podáva elektronicky cez systém na predkladanie žiadostí.

Kontaktná osoba

RNDr. Ľubomíra Mancošová
tel.: +421 2 572 04 576
e-mail: lubomira.mancosova@apvv.sk

Formulár pre technickú podporu

Podrobnejšie informácie ako aj úplné znenie výzvy vrátane všetkých príloh nájdete na web stránke http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/polsko/slovensko-polsko-2012


Študuj na UPJŠ