Prejsť na obsah

Cena riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2021

3minút, 46sekúnd

Podmienky a spôsob vyhodnotenia súťaže:

 1. Každý zamestnanec alebo doktorand ÚFV môže prihlásiť do súťaže na sekretariáte ÚFV najviac jednu svoju vedeckú publikáciu najneskôr do 30. 9. 2022. V prihláške uvedie podiel príspevku každého spoluautora na publikácii a súčasťou prihlášky je aj jeden vytlačený exemplár publikácie.
 2. Uchádzač podá prihlášku aj v elektronickom formáte zaslaním emailu na sekretariát ÚFV: ufv@upjs.sk a v hlavičke mailu uvedie sutaz 2022.
 3. Prihlásená publikácia musí mať v dátume publikovania uvedený rok 2021 (ide o rok uvádzaný pri registrácii v databázach). V prípade, že to tak nie je, bude príslušná publikácia zo súťaže vyradená.
 4. Na vyhodnotenie súťaže vymenuje riaditeľ ÚFV minimálne trojčlennú komisiu.
 5. Z prihlásených publikácií komisia vyberie troch finalistov súťaže. Najdôležitejšie kritériá pre výber finalistov sú: podiel autora (autorov) z ÚFV na publikácii, ohlasy (citácie) na publikáciu s vylúčením autocitácií, prestíž (impakt faktor) časopisu, prípadne jej rozsah.
 6. Finalisti budú následne vyzvaní prezentovať krátku prednášku v celkovom trvaní do 15 min. akademickej obci ÚFV, ktorej účelom je objasniť najdôležitejšie výsledky a podiel pracovníka(ov) ÚFV na prihlásenej publikácii.
 7. Termín prezentácie akademickej obci ÚFV bude stanovený v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom emailu.
 8. Ocenenie bude pozostávať z diplomu a finančnej odmeny. Ocenené budú najviac tri publikácie finančnou odmenou vo výške:

zamestnanci

 • 1. miesto: 1500, EUR
 • 2. miesto: 1000, EUR
 • 3. miesto: 500, EUR

doktorandi

 • 1. miesto: 500, EUR
 • 2. miesto: 300, EUR
 • 3. miesto: 200, EUR
 1. Komisia má právo niektorú z cien nenavrhnúť a riaditeľ ÚFV cenu(y) neudeliť.
 2. Po krátkom prerušení akademickej obce ÚFV (cca. 5-10 min.) na vyhodnotenie príspevkov finalistov, komisia navrhne a riaditeľ vyhlási cenu(y) riaditeľa ÚFV za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2020.
 3. Podmienky súťaže a jej výsledky budú uverejnené na webovom sídle ÚFV.

 

 

V kategórii doktorandov boli prihlásené tri práce:

 • Veronika Ďzupponová s prácou Džupponová, V., and Žoldák, G. (2021). Salt-dependent passive adsorption of IgG1κ-type monoclonal antibodies on hydrophobic microparticles. Biophysical Chemistry 275, 106609. 10.1016/j.bpc.2021.106609.
 • Azadeh Ghannadan, s prácou Ghannadan, A., and Strečka, J. (2021). Magnetic-Field-Orientation Dependent Thermal Entanglement of a Spin-1 Heisenberg Dimer: The Case Study of Dinuclear Nickel Complex with an Uniaxial Single-Ion Anisotropy. Molecules 26, 3420. 10.3390/molecules26113420.
 • Viktória Pevná s prácou Pevna, V., Wagnières, G., and Huntosova, V. (2021). Autophagy and Apoptosis Induced in U87 MG Glioblastoma Cells by Hypericin-Mediated Photodynamic Therapy Can Be Photobiomodulated with 808 nm Light. Biomedicines 9, 1703. 10.3390/biomedicines9111703.

 

V kategórii zamestnancov bolo prihlásených spolu 5 prác: 

 • Vitalii Latyshev s prácou Kawaguchi, T., Komanicky, V., Latyshev, V., Cha, W., Maxey, E.R., Harder, R., Ichitsubo, T., and You, H. (2021). Electrochemically Induced Strain Evolution in Pt–Ni Alloy Nanoparticles Observed by Bragg Coherent Diffraction Imaging. Nano Lett. 21, 5945–5951. 10.1021/acs.nanolett.1c00778.
 • Jozef Strečka s prácou Verkholyak, T., and Strečka, J. (2021). Modified strong-coupling treatment of a spin- 1 2 Heisenberg trimerized chain developed from the exactly solved Ising-Heisenberg diamond chain. Phys. Rev. B 103, 184415. 10.1103/PhysRevB.103.184415.
 • Vladimír Komanický s prácou Latyshev, V., Vorobiov, S., Bodnarova, R., Shylenko, O., Lisnichuk, M., Kovalcikova, A., Gregor, M., and Komanicky, V. (2021). IrRe-IrOx electrocatalysts derived from electrochemically oxidized IrRe thin films for efficient acidic oxygen evolution reaction. Electrochimica Acta 398, 139248. 10.1016/j.electacta.2021.139248.
 • Mariia Mohylna s prácou Mohylna, M., Buša Jr., J., and Žukovič, M. (2021). Formation and growth of skyrmion crystal phase in a frustrated Heisenberg antiferromagnet with Dzyaloshinskii-Moriya interaction. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 527, 167755. 10.1016/j.jmmm.2021.167755.
 • Katarína Karľová s prácou Strečka, J., Karľová, K., and Krupnitska, O. (2021). On the failure of effective-field theory in predicting a spurious spontaneous ordering and phase transition of Ising nanoparticles, nanoislands, nanotubes and nanowires. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 133, 114805. 10.1016/j.physe.2021.114805.

 

Po odznení prezentácií finalistov sa vymenovaná komisia v zložení prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc., RNDr. Martin Gmitra, PhD. a doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc. sa uzniesla na nasledovnom poradí finalistov v kategórii zamestnancov:

 1. miesto: RNDr. Mariia Mohylna, PhD. 
 2. miesto: RNDr. Vitalii Latyshev, PhD. 
 3. miesto: RNDr. Katarína Karľová, PhD.  

a v kategórii doktorandov: 

 1. miesto: RNDr. Viktória Pevná
 2. miesto: MSc. Azadeh Ghannadan
 3. miesto: RNDr. Veronika Džupponová

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!


Študuj na UPJŠ