Prejsť na obsah

Projekt „Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikácie“ podporený v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

11minút, 40sekúnd

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.
Riadiaci orgán: www.mindop.sk, Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Názov projektu: Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikácie
Akronym: NEMMA
Kód ITMS2014+: 313011T544
Kód Výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
Podporené z fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prijímateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo prijímateľa: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Miesto realizácie:

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9, 040 01  Košice

Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80  Košice – mestská časť Staré Mesto

Výška poskytnutého NFP 279 092,76 EUR
Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikácie je stabilizovať kvalitný výskumný tím pre oblasť výskumu Materiálové inžinierstvo a nanotechnológie. Projekt umožňuje realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja na UPJŠ v Košiciach v horizonte do 31.12.2019 s dvoma navrátivšími slovenskými výskumníkmi a jedným zahraničným výskumníkom a s publikovaním výsledkov v 15 prácach. V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj v oblasti progresívnych magnetických materiálov, ktorého nosná téma je v súlade súčasných trendov znižovania spotreby energie v elektrických zariadeniach a vývoji nových technológií pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. V oblasti kvantových technológií sa budeme venovať teoretickému štúdiu robustnosti kvantového previazania nízkorozmerných spinových systémov voči teplotným fluktuáciám a vlastností rozhrania v heteroštruktúre polovodič InAs a magnetický polovodič EuS. Experimentálne štúdium bude zamerané na pochopenie relaxačných procesov v molekulových nanomagnetoch, ich depozície na vhodný substrát a posúdenie vhodnosti pre vytvorenie základných stavebných jednotiek pre kvantové výpočtové technológie. V oblasti využitia magnetického chladenia budeme vyvíjať vhodné metodiky na prípravu magnetických nanosystémov na báze magnetických nanočastíc s laditeľnými hodnotami zmeny magnetickej entropie s využitím elektrónovej litografie a rôznych chemických techník a následne ich magneticky charakterizovať. V oblasti elektroocelí je nevyhnutné vyvinúť materiály, ktoré budú poskytovať čo najnižšie energetické straty pri ich premagnetovaní vo vysokofrekvenčných aplikáciách vrátane zdokonalenia nových experimentálnych metodík štúdia pomocou troch rôznych geometrických usporiadaní vzoriek. Ovplyvňovanie rastu zŕn a ďalšie pokročilé metódy manipulácie s magnetickou doménovou štruktúrou v elektrotechnických oceliach umožnia formulovať závery pre výrobu nových materiálov pre prax s požadovanými vlastnosťami.

 

Zoznam publikácií a článkov, ktoré boli spolufinancované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci oprávnenej aktivity projektu realizovanej pred podpisom Zmluvy o NFP – poďakovanie:

„Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 pre projekt: Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikácie, kód ITMS2014+ 313011T544, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“ 

Podiel poskytnej podpory projektu NEMMA pre jednotlivé publikácie zhrnutý v priloženom PDF dokumente  

Zoznam publikácií s podielom podpory projektu NEMMA 

   

karentové – OpenAccess:

 1. Starodub, T.N., Čižmár, E., Kliuikov, A., Starodub, V.A., Feher, A., Kozlowska, M., Stabilization of Pancake Bonding in (TCNQ)2.− Dimers in the Radical-Anionic Salt (N−CH3−2-NH2−5Cl−Py)(TCNQ)(CH3CN) Solvate and Antiferromagnetism Induction (2019) ChemistryOpen, 8, 984. DOI: 10.1002/open.201900179
 2. Zeleňák, V., Almáši, M., Zeleňáková, A., Hrubovčák, P., Tarasenko, R., Bourelly, S., Llewellyn, P., Large and tunable magnetocaloric effect in gadolinium-organic framework: tuning by solvent exchange (2019) Sci. Rep., 9, 15572. DOI: 10.1038/s41598-019-51590-2
 3. Zeleňáková, A., Hrubovčák, P., Kapusta, O., Kučerka, N., Kuklin, A., Ivankov, O., Zeleňák, V., Size and distribution of the iron oxide nanoparticles in SBA-15 nanoporous silica via SANS study (2019) Sci. Rep., 9, 15852. DOI: 10.1038/s41598-019-52417-w
 4. Zeleňák, V., Zeleňáková, A., Kapusta, O., Hrubovčák, P., Girman, V., Bednarčík, J., Hrubovčák, P., Fe2O3 and Gd2O3 nanoparticles loaded in mesoporous silica: insights into influence of NPs concentration and silica dimensionality (2019) RSC Adv., 9, 3679. DOI: 10.1039/c8ra05576a
 5. Orendáčová, A., Tarasenko, R., Tkáč, V., Čižmár, E., Orendáč, M., Feher, A., Interplay of spin and spatial anisotropy in low-dimensional quantum magnets with spin 1/2 (2019) Crystals, 9, 6. DOI: 10.3390/cryst9010006
 6. Petryshynets, I., Kovác, F., Füzer, J., Falat, L., Puchý, V., Kollár, P., Evolution of Power Losses in Bending Rolled Fully, Finished NO Electrical Steel Treated under Unconventional Annealing Conditions (2019) Materials, 12, 2200. DOI: 10.3390/ma12132200

 7. Konrádyová, J., Longauerová, M., Jonšta, P., Jonšta, Z., Longauer, S., Girman, V., Vojtko M., Boruta, A., Matvija, M., Fujda, M., Dobrovská, J., Hot Ductility of TiNb IF Steel Slab after Hot Torsion Testing, (2019) Metals, 9, 752. DOI: 10.3390/met9070752

karentové: 

 1. Vorobiov, S., Tomasova, D., Girman, V., You, H., Čižmár, E., Orendáč, M., Komanicky, V., Optimization of the magnetocaloric effect in arrays of Ni3Pt nanomagnets (2019) J. Magn. Magn. Mater., 474, 63. DOI: 10.1016/j.jmmm.2018.10.137
 2. Konieczny, P., Gonzalez-Guillén, A.B., Luberda-Durnaś, K., Čižmár, E., Pełka, R., Oszajca, M., Łasocha, W., 1D coordination polymer (OPD)2CoIISO4 showing SMM behaviour and multiple relaxation modes (2019) Dalton Trans., 48, 7560. DOI: 10.1039/c9dt00624a
 3. Potočňák, I., Bukrynov, O., Ráczová, K., Čižmár, E., Vitushkina, S., Váhovská, L., Dušek, M., Štarha, P., Low-dimensional compounds containing cyanido groups. Part XXXV. Structure, spectral, thermal and magnetic properties of a binuclear Cu(II) biquinoline complex with bridging and terminal dicyanamide ligands (2018) Acta Cryst. C, 74, 1469. DOI: 10.1107/S205322961801375X
 4. Rojas, O., Strečka, J., de Souza, S.M., Thermal entanglement and sharp specific-heat peak in an exactly solved spin-1/2 Ising-Heisenberg ladder with alternating Ising and Heisenberg inter–leg couplings (2016) Solid State Commun., 246, 68. DOI: 10.1016/j.ssc.2016.08.002
 5. Tóthová, E., Tarasenko, R., Tkáč, V., Orendáč, M., Hegedüs, M., Danková, Z., Holub, M., Baláž, M., Matik, M., Microcrystalline Gd2MoO6 prepared by combined mechanochemical/thermal process and its magnetic properties (2019) J. Mater. Sci., 54, 6111. DOI: 10.1007/s10853-019-03331-z
 6. Tarasenko, R., Danylchenko, P., Tkáč, V., Orendáčová, A., Čižmár, E., Orendáč, M., Feher, A., Experimental study of the magnetocaloric effect in [Ni(fum)(phen)] – The ferromagnetic dimer with spin 1 (2020) Physica B: Cond. Matter, 576, 411671. DOI: 10.1016/j.physb.2019.411671
 7. Lederová, L., Orendáčová, A., Tarasenko, R., Karl’Ová, K., Strečka, J., Gendiar, A., Orendáč, M., Feher, A., Interplay of magnetic field and interlayer coupling in the quasi-two-dimensional quantum magnet Cu(en)Cl2: Realization of the spin-1/2 rectangular/zigzag square Heisenberg lattice (2019) Phys. Rev. B, 100, 134416. DOI: 10.1103/PhysRevB.100.134416
 8. Kondrat, O. B., Holomb, R. M., Csik, A., Takats, V., Veres, M., Feher, A., Duchon, T., Veltruska, K., Vondráček, M., Tsud, N., Matolin, V., Prince, K. C., Mitsa, V. M., Reversible structural changes of in situ prepared As40Se60 nanolayers studied by XPS spectroscopy (2018) Appl. Nanosci. 9, 917. DOI: 10.1007/s13204-018-0771-3
 9. Holomb, R., Kondrat, O., Mitsa, V., Veres, M., Czitrovszky, A., Feher, A., Tsud, N., Vondráček, M., Veltruská, K., Matolín, V., Prince, K.C., Super-bandgap light stimulated reversible transformation and laser-driven mass transport at the surface of As2S3 chalcogenide nanolayers studied in situ (2018) J. Chem. Phys. 149, 214702. DOI: 10.1063/1.5053228 
 10. Orendáč, M., Čižmár, E., Kažiková, V., Orendáčová, A., Řezníčková, A., Kolská, Z., Švorčík, V., Radicals mediated magnetism in Ar plasma treated high-density polyethylene (2018) J. Magn. Magn. Mater., 454, 185. DOI: 10.1016/j.jmmm.2018.01.087
 11. Sobolev, K.; Pazniak, A.; Shylenko, O.; Komanický, V.; Provino, A.; Manfrinetti, P.; Peddis, D.; Rodionova, V., Complex optimization of arc melting synthesis for bulk Cr2AlC MAX-phase (2021)  Ceramics International  47, 7745-7752. DOI 10.1016/j.ceramint.2020.11.119
 12. Lederová, L.; Orendáčová, A.; Tarasenko, R.; Bartosik, M.; Tkáč, V.; Orendáč, M.; Feher, A.; Lattice Dynamics in Cu(en)(H2O)(2)SO4 – A Low-Dimensional Quantum Magnet with Spin 1/2 (2020) Acta Physi. Polon. A  137, 955-957. DOI 10.12693/APhysPolA.137.955
 13. Žid, L.; Zeleňák, V.; Berkutová, A.; Szücsová, J.; Zeleňáková, A., Nanocargo-delivery platform for targeted drug delivery in biomedical applications: magnetic Gd2O3 nanoparticles in porous SiO2 (2020) Acta Phys. Polon. A  137, 773-775. DOI 10.12693/APhysPolA.137.773 
 14. Žid, L.; Zeleňák, V.; Girman, V.; Bednarčík, J.; Zeleňáková, A.; Szücsová, J.; Hornebecq, V.; Hudák, A.; Šuleková, M.; Váhovská, L., Doxorobicin as cargo in a redox-responsive drug delivery system capped with water dispersible ZnS nanoparticles (2020) RSC Adv. 10, 15825-15835. DOI 10.1039/d0ra02091e
 15. Ekiz, C.; Strečka, J., Unsaturated bipartite entanglement of a spin-1/2 Ising–Heisenberg model on a triangulated Husimi lattice (2020) Acta Phys. Polon. A  137, 592-594. DOI 10.12693/APhysPolA.137.592 
 16. Pazukha, I.M. ; Shuliarenko, D.O.; Pylypenko, O.V.; Vorobiov, S.I.; Tkáč, V.; Čižmár, E.; Size and heat treatment effects in magnetoresistive properties of Ag-added Ni80Fe20 film systems (2021) Appl. Phys. A  127, 306. DOI 10.1007/s00339-021-04465-1  
 17. Shpetnyi, I. O.; Protsenko, I. Yu ; Vorobiov, Serhii I. ; Grebinaha, V. I. ; Satrapinskyy, L.; Lucinski, T.; Influence of composition on the structural-phase state, electrophysical and magnetotransport properties of alloy thin films based on Co and Cu (2021) Vacuum 187, 110141. DOI 10.1016/j.vacuum.2021.110141 
 18. Krešáková, L.; Miňo, A.; Holub, M.; Kuchár, J.; Werner, A.; Tomas, M.; Čižmár, E.; Falvello, L.R.; Černák, J.; Heteroleptic complexes of Ni(II) with 2,2 ‚-bipyridine and benzoato ligands. Magnetic properties of [Ni(bpy)(Bz)(2)] (2021) Inorg. Chim. Acta 527, 120588. DOI 10.1016/j.ica.2021.120588
 19. Karľová, K.; Strečka, J.; Interplay of Bipartite Entanglement between Two Geometrically Inequivalent Spin Pairs of a Spin-1/2 Heisenberg Distorted Tetrahedron (2020) Acta Phys. Polon. A 137, 595-597. DOI 10.12693/APhysPolA.137.595 
 20. Füzer, J.; Dobák, S.; Petryshynets, I.; Kollár, P.; Kovac, F.; Slota, J., Correlation between Cutting Clearance, Deformation Texture, and Magnetic Loss Prediction in Non-Oriented Electrical Steels (2021) Materials 14, 6893. DOI 10.3390/ma14226893
 21. Vorobiov, S.I. ; Pylypenko, O.; Bereznyak, Yu.; Pazukha, I.; Čižmár, E.; Orendáč, M.; Komanický, V., Magnetic properties, magnetoresistive, and magnetocaloric effects of AlCrFeCoNiCu thin-film high-entropy alloys prepared by the co-evaporation technique (2021) Applied physics A 127, 179. DOI 10.1007/s00339-020-04145-6
 22. Slovenský, P.; Zeleňáková, A.; Kollár, P.; Füzer, J.; Jakubčin, M.; Fáberová, M., Preparation and Characterization of Fe Based Soft Magnetic Composites Coated by SiO2 Layer Prepared by Stober Method (2020) Acta Phys. Polon. A 137, 827-875. DOI 10.12693/APhysPolA.137.872
 23. Girman, V.; Lisnichuk, M.; Yudina, D.; Matvija, M.; Sovák, P.; Bednarčík, J., Structural Evolution in Wet Mechanically Alloyed Co-Fe-(Ta,W)-B Alloys (2021) Metals 11, 800. DOI 10.3390/met11050800 
 24. Vorobiov, S.I. ; Stropkai, B.; Kožejová, M.; Tkach, O.; Latyshev, V.; Čižmár, E.; Orendáč, M.; Komanický, V., Magnetothermal Properties of Mesoscopic System Based on Ni3Pt Nanoparticle (2020) Acta Phys. Polon. A  137, 922-925. DOI 10.12693/APhysPolA.137.922 
 25. Olekšáková, D.; Kollár, P.; Jakubčin, M.; Slovenský, P.; Birčáková, Z.; Füzer, J.; Fáberová, M.; Bureš, R., Anhysteretic Magnetization for NiFeMo Soft Magnetic Compacted Powder [Anhysterézna magnetizácia magneticky mäkkých kompaktovaných práškov NiFeMo (2020) Acta Phys. Polon. A  137, 889-891. DOI 10.12693/APhysPolA.137.889
 26. Onderko, F.; Bircakova, Z.; Dobák, S.; Kollár, P.; Tkáč, M.; Fáberová, M.; Füzer, J.; Bureš, R.; Szabo, J.; Zeleňáková, A., Magnetic properties of soft magnetic Fe@SiO2/ferrite composites prepared by wet/dry method (2022) J. Magn. Magn. Mater.  543, 168640. DOI 10.1016/j.jmmm.2021.168640
 27. Šterbinská, S.; Holub, M.; Kuchár, J.; Čižmár, E.; Černák, J., Markedly different magnetic properties of two analogous Ni(II) complexes with 2-aminoethylpyridine: [Ni(2aepy)(2)Cl(H2O)]Cl center dot H2O and [Ni(2aepy)(2)(NO3)]NO3 (2020) Polyhedron 187, 114654. DOI 10.1016/j.poly.2020.114654
 28. Slovenský, P.; Kollár, P.; Jakubčin, M.; Füzer, J.; Olekšáková, D.; Fáberová, M.; Bureš, R.; Characterization of Structure and Magnetic Properties of Warm Compacted Ni-Fe-Mo Soft Magnetic Alloy (2020) Acta Phys. Polon. A  137, 876-878. DOI 10.12693/APhysPolA.137.876 
 29. Bircakova, Z.; Kollár, P.; Füzer, J.; Streckova, M.; Szabo, J.; Bures, R.; Faberova, M., Analysis of Magnetic Properties of Iron-Resin-Ferrite Soft Magnetic Composite Materials (2021) Acta Phys. Polon. A 140, 64-71. DOI 10.12693/APhysPolA.140.64 
 30. Birčáková, Z.; Kollár, P.; Füzer, J.; Bureš, R.; Fáberová, M., Irreversible Permeability of Fe-Based Soft Magnetic Composites (2020)  Acta Phys. Polon. A  137, 843-845. DOI 10.12693/APhysPolA.137.843
 31. Jakubčin, M.; Kollár, P.; Bircakova, Z.; Füzer, J.; Fáberová, M.; Bureš, R., Impact of particles surface smoothing on DC permeability of NiFeMo soft magnetic powder compacts (2021)  J. Magn. Magn. Mater. 538, 168298. DOI 10.1016/j.jmmm.2021.168298
 32. Birčáková, Z.; Onderko, F.; Dobák, S.; Kollár, P.; Füzer, J.; Bureš, R.; Fáberová, M.; Weidenfeller, B.; Bednarčík, J.; Jakubčin, M.; Szabo, J.; Dilyova, M., Eco-friendly soft magnetic composites of iron coated by sintered ferrite via mechanofusion (2022) J. Magn. Magn. Mater. 543, 168627.  DOI 10.1016/j.jmmm.2021.168627
 33. Šofranko, O.; Leriche, R.; Palacio-Morales, A.; Cren, T.; Sasaki, S.; Cario, L.; Szabó, P.; Samuely, P.; Samuely, T., Periodic Surface Modulation of (LaSe)(1.14)(NbSe2) Observed by Scanning Tunneling Microscopy (2020) Acta Phys. Polon. A 137, 785-787. DOI: 10.12693/APhysPolA.137.785

nekarentové, abstrakty: 

 1. Eremenko, V.V., Sirenko, V.A., Gospodarev, I.A., Syrkin, E.S., Feodosyev, S.B., Bondar, I.S., Minakova, K.A., Feher, A., Electron spectra of graphene with local and extended defects (2018) J. Phys.: Conf. Ser. 969, 012021. DOI: 10.1088/1742-6596/969/1/012021
 2. Čižmár, E., Šoltésová, D., Doležal, P., Kriegner, D, Dušek, M., Ziolkovskiy, D., Feher A., Pinned solitons in genuine organic anion-radical salt (Et-2,6-diMe-Pz)(TCNQ)2, Programme and abstract book, Multiscale phenomena in molecular matter, Kraków, 1 – 4 July 2019 (2019) 76.
 3. Čižmár, E., Šoltésová, D., Doležal, P., Kriegner, D, Dušek, M., Ziolkovskiy, D., Feher A.Pinned solitons in genuine organic anion-radical salt (Et-2,6-diMe-Pz)(TCNQ)2, Programme and abstract book, 8th Workshop on „Current trends in Molecular and Nanoscale Magnetism“Rhodes, Greece, 27-31 May 2019 (2019) 17.
 4. Dobák, S.; Füzer, J.; Kollár, P.; Petryshynets, I.; Kováč, F., Magnetization Process and Loss Decomposition in Fiber-Laser-Irradiated Grain-Oriented Steel Sheets,  64th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials: abstracts (2019), 444.

Attachments


Študuj na UPJŠ