UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Projekty OP Vzdelávanie

Názov projektu: SOFOS - Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ s akcentom na medziodborové kompetencie a integráciu do medzinárodných výskumných centier
Kód ITMS projektu: 26110230088
Kód Výzvy: OPV-2012/1.2/04-SORO
Operačný program: OP Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1.Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu: jún 2013 - máj 2015
Výška NFP: 2 118 821,17 €
Partnerstvo: Hlavný riešiteľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Personálne zloženie: Koordinátor odborných aktivít: doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
Projektový manažér: RNDr. Edita Vojtová
Viac informácií:  

Názov projektu: IRES - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť
Kód ITMS projektu: 26110230075
Kód Výzvy: OPV-2011/1.2/03-SORO
Operačný program: OP Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1.Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu: 11/2012 - 10/2015
Výška NFP: 1 869 323,54 Eur
Partnerstvo: Hlavný riešiteľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Personálne zloženie: Garant odborných aktivít: doc. RNDr. Dušan Šveda CSc.
Projektový manažér za UPJŠ: RNDr. Slávka Blichová
Viac informácií:  

Názov projektu: KVARK – Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ
Kód ITMS projektu: 26110230084
Kód Výzvy: OPV-2011/1.2/03-SORO
Operačný program: OP Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1.Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu: 12/2012 - 11/2015
Výška NFP: 1 591 586,88 Eur
Partnerstvo: Hlavný riešiteľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Personálne zloženie: Garant odborných aktivít: prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Projektový manažér za UPJŠ: Mgr. Mária Kormaníková
Viac informácií:  

Názov projektu: Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ
Kód ITMS projektu: 26110230035
Kód Výzvy:  OPV-2009/1.2/ 01-SORO
Operačný program:  Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond
Prioritná os:  1.   Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy.
Opatrenie:  1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.
Trvanie projektu:  01.08.2010 do 31.07.2013
Výška NFP:  992 212, 3 EUR
Partnerstvo: Hlavný riešiteľ – UPJŠ Prírodovedecká fakulta
Personálne zloženie: Koordinátor odborných aktivít- doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
Projektový manažér- Mgr. Ivana Rigasová
Viac informácií: http://miv.ccv.upjs.sk

Názov projektu: Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ (DOKTORAND)
Kód ITMS projektu:  26110230013
Kód Výzvy:  OPV-2009/1.2/ 01-SORO
Operačný program:  Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond
Prioritná os:  1.   Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy.
Opatrenie:  1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.
Trvanie projektu:  01.10.2010 do 30.09.2013
Výška NFP:  978 405, 11 EUR
Partnerstvo: Hlavný riešiteľ – UPJŠ Prírodovedecká fakulta
Personálne zloženie: Garant odborných aktivít -  prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Projektový manažér – RNDr. Katarína Štroffeková, CSc.
Viac informácií: http://www.doktorand.upjs.sk/