UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vedecko-výskumné centrum Promatech

Strategickým cieľom projektu je vybudovanie národného centra pre výskum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie a prostredníctvom koordinácie výskumných aktivít akademických pracovísk podstatne zvýšiť efektívnosť výskumu, spoločným úsilím vytvoriť modernú prístrojovú aj personálnu infraštruktúru s nadkritickou veľkosťou dostatočnou na riešenie akýchkoľvek vedeckých problémov. Cieľom je aj podpora implementácie nových materiálov a technológií do výrobných procesov a produktov a tak posilniť celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Výskumné centrum bude dlhodobo pôsobiť ako  integrované, interdisciplinárne a udržateľné centrum vytvárajúce vedecko-výskumné výsledky s aplikačným a inovačným potenciálom, ktoré sú urýchlene aplikované v praxi. Na UPJŠ je cieľom najmä študovať nanorozmerné magnetické materiály pre nové typy senzorov a hybridné materiály na báze polovodičov a supravodičov pre uplatnenie v informačných technológiách.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spolupracuje na projekte s hlavným partnerom projektu, ktorým je Slovenská akadémia vied. Ďalšími partnermi sú Ústav materiálového výskumu SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Ústav geotechniky SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, a Technická univerzita v Košiciach.
Na UPJŠ v Košiciach sú v rámci projektu PROMATECH vybudované laboratória:

  • Laboratórium prípravy práškových a lisovaných vzoriek - výskum progresívnych magneticky mäkkých materiálov s vyhliadkami ich využitia v elektrotechnických aplikáciách,
  • Laboratórium magnetických vlastností - výskum nekonvenčných magnetických materiálov z tried nízkorozmerných magnetov, molekulových magnetov a organických magnetov,
  • Laboratórium rastovacích sondových mikroskopií STM a AFM - výskum mechanických, tribologických a elektrických vlastností materiálov s nanometrickým rozlíšením a s vysokým energetickým rozlíšením, vo vysokom vákuu a možnosťou prípravy, charakterizácie a manipulácie vzoriek v uzavretom systéme,
  • Nízkoteplotné nanolaboratórium magnetických vlastností materiálov - výskum magnetických vlastností materiálov s nanometrickým rozlíšením a s vysokým energetickým rozlíšením pri veľmi nízkych teplotách,
  • Nanotechnologické laboratórium na prípravu nanosúčiastok pre elektroniku, senzory a environmentálne aplikácie - výskum prípravy nanoštruktúr a tenkých povlakov elektrolytickým pokovovaním,
  • Spoločné laboratórium TEM prípravovňa vzoriek - výskum súvisu štruktúry a fyzikálnych vlastností amorfných kopovových skiel i nanokryštalických kovov pripravených primárnou kryštalizáciou amorfných kovov,
  • Nízkoteplotné laboratórium - výskum tepelných, elektrických a magnetických vlastností materiálov pri veľmi nízkych teplotách, vysokých magnetických poliach a extrémne vysokých tlakoch.

 

Posledná aktualizácia: 14.10.2018