Prejsť na obsah

Čo robia mikróby keď ich nevidíme

1minút, 3sekúnd

Po úspešnom tohto mesačnom spustení prednášok odborníkov v oblasti prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky z VS alebo z praxe aj v mesiaci november pokračujeme v jej cykle.

Druhá prednáška sa uskutoční 14. 11. 2013 v čase od 12.40 hod. do 14.15 hod.  a jej témou budú Čo robia mikróby keď ich nevidíme. Prednášajúcim bude Doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. z Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Slovenskej akadémie vied v Košiciach. V nasledujúcich mesiacoch budú nasledovať prednášky z ďalších oblasti prírodných vied.

Prednášky sa žiaci môžu zúčastniť osobne na pôde fakulty (ulica Jesenná 5 v Košiciach, miestnosť VKM), alebo videokonferenčne na pôde školy. V prípade záujmu o prednášku prosím vyplňte krátky dotazník o spôsobe akým sa chcete zúčastniť prednášok. Školám, ktoré sa budú chcieť zúčastniť prednášok videokonferenčne zašleme potrebne inštrukcie na sprevádzkovanie vysielania. Dotazník nájdete na stránke http://ccv.upjs.sk/prednasky.php

Aktuálne informácie ako aj harmonogram zašleme záujemcom na základe vyplnených údajov vo vyššie spomínanom dotazníku.


Študuj na UPJŠ