Prejsť na obsah

Ako fungujú lítium-iónové batérie

1minút, 45sekúnd

Aj v mesiaci december pokračujeme v cykle prednášok odborníkov v oblasti prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky z VS alebo z praxe.

Tretia (a posledná tohtoročná) prednáška sa uskutoční 12. 12. 2013 v čase od 12.40 h. do 14.15 h. a témou prednášky bude Ako fungujú lítium-iónové batérie. Prednášajúcou bude RNDr. Andrea Fedorková, PhD. z Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V nasledujúcich mesiacoch budú nasledovať prednášky z ďalších oblasti prírodných vied.

Prednášky sa žiaci môžu zúčastniť osobne na pôde fakulty (ulica Jesenná 5 v Košiciach, miestnosť VKM (v prípade zmeny budeme prihlásene školy informovať)), alebo videokonferenčne na pôde školy. V prípade záujmu o prednášku prosím vyplňte krátky dotazník o spôsobe akým sa chcete zúčastniť prednášok. Školám, ktoré sa budú chcieť zúčastniť prednášok videokonferenčne zašleme potrebne inštrukcie na sprevádzkovanie vysielania. Dotazník nájdete na stránke http://ccv.upjs.sk/prednasky.php

Aktuálne informácie ako aj harmonogram zašleme záujemcom na základe vyplnených údajov vo vyššie spomínanom dotazníku.

Stručný životopis prednášajúcej

RNDr. Andrea Fedorková, PhD.

Odborná asistentka, Katedra fyzikálnej chémie, Prírodovedecká fakulta UJPŠ

Zahraničné študijné a výskumné pobyty:

  • Westfälische Wilhelms University, Münster, Germany, prof. Wiemhöfer – Department of Inorganic and Analytical Chemistry
  • Centre d’Investigació en Nanociència i Nanotecnologia, Barcelona, Spain, Prof. Pedro Gomez-Romero.
  • TU Viedeň

Ocenenia a členstvá v odborných organizáciách

  • Ocenenie Študentská osobnosť Slovenska v kategórií prírodne vedy – Chémia (2010)
  • Ocenenie TOP Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2009/2010
  • Ocenenie prezidenta SR Ivana Gašparoviča za mimoriadne študijné a vedecko-výskumné výsledky dosiahnuté počas doktorandského štúdia
  • Víťazka prvej interaktívnej konferencie pre mladých vedcov (Preveda) v sekcii Analytická chémia
  • Členka Slovenskej chemickej spoločnosti
  • Členka American Nano Society

 


Študuj na UPJŠ