UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Postup pri vytváraní odborových komisií

 

Postup pri vytváraní odborových komisií pre doktorandské študijné odbory
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
(vnútorný predpis fakulty)

  1. Doktorandské štúdium v danom študijnom programe sleduje a hodnotí odborová komisia.
  2. Členmi odborovej komisie sú okrem zamestnancov fakulty aj významní vedecko-pedagogickí pracovníci z iných vysokých škôl na Slovensku a pracovísk SAV.
  3. Odborová komisia má minimálne desať členov, z toho aspoň traja jej členovia sú zamestnancami fakulty.
  4. Za odborovú komisiu môže byť navrhnutá aj existujúca spoločná odborová komisia (SOK) primerane rozšírená o zamestnancov fakulty (ods. 3).
  5. Ak fakulta uskutočňuje doktorandské štúdium v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou, externá vzdelávacia inštitúcia má v príslušnej odborovej komisii primerané zastúpenie.
  6. Členov odborovej komisie schvaľuje vedecká rada fakulty na návrh garanta doktorandského študijného programu.
  7. Členovia odborovej komisie volia zo svojich členov predsedu, ktorý spravidla je zamestnancom fakulty a menuje ho dekan fakulty.

V Košiciach 21.10. 2009

 

RNDr. Marcel Török, PhD doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc
 predseda AS  fakulty dekan fakulty

 

Posledná aktualizácia: 30.11.2009