UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny

Fakultné kolo sa uskutoční formou študentskej vedeckej konferencie v rámci Prírodovedeckých dní v stredu 26. apríla 2017 v posluchárňach na Jesennej 5 a Park Angelinum 9. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v aule RB0A5 v areáli Šrobárova 2 o 17.00 h.

Odborným a organizačným gestorstvom v jednotlivých sekciách sú poverené ústavy PF UPJŠ.

Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny

Vyhlásenie sekcií ŠVK do 20. 03. 2017

Prihlásenie na ŠVK - elektronická registrácia prezentujúcich účastníkov

do 23. 04. 2017

Všetci účastníci ŠVK, ktorí chcú vystúpiť s príspevkom sú povinní sa zaregistrovať prostredníctvom stránky ŠVK na adrese:
http://conf.upjs.sk/svk/svk2017/index

 

Pokyny k registrácii

 

Odovzdanie tlačených verzií súťažných prác
Súťažné práce je potrebné odovzdať v jednom tlačenom origináli zástupcom ústavov pre VVČ.

Pokyny k príprave a odovzdaniu prác.

do 24. 04. 2017
do 12.00 h

Odoslanie elektronickej verzie abstraktu prezentovaného príspevku:
Súčasťou ŠVK 2017 bude vydanie elektronického zborníka abstraktov príspevkov, ktoré odznejú v rámci jednotlivých sekcií. Elektronický zborník bude zverejnený na web stránke fakulty (viď. zborníky z predošlých rokov: http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/studium/s-v-k/). Každý z prezentujúcich účastníkov ŠVK je povinný odoslať abstrakt príspevku pripravený podľa vzorovej šablóny.

Pokyny k príprave a odoslaniu abstraktu.

do 23. 04. 2017

Postúpenie prác predsedom odborných porôt:

25. 04. 2017

Termín ŠVK:

V tento deň bude vyhlásené pre zamestnancov a študentov fakulty dekanské voľno.

26. 04. 2017

Vyhlásenie výsledkov ŠVK v rámci Sciencefestu

26. 4. 2017
o 17.00 h

 

Pokyny k registrácii:

Príprava a odoslanie abstraktov:

Dohľad na odbornú korektnosť abstraktov zabezpečujú školitelia prác ŠVK. Po nahratí abstraktu študentom budú školitelia oboznámení s jeho nahratím.

Príklady abstraktov vytvorených použitím uvedenej šablóny sú k nahliadnutiu v zborníkoch z predchádzajúcich ročníkov:  http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/studium/s-v-k/

Príprava a odovzdanie prác ŠVK:

Práce k ŠVK je potrebné vypracovať v 1 exemplári a odovzdať podľa harmonogramu organizátorovi ŠVK daného ústavu.
Na ŠVK možno prihlásiť aj prácu, ktorá je ucelenou časťou záverečnej práce.
Odporúčaný rozsah prác ŠVK je spravidla 15-20 strán. V závislosti od charakteru práce, vedného odboru práce môžu mať rozsah aj mimo uvedeného intervalu.
Na prípravu práce ŠVK sa odporúča primerane použiť šablóny WORD alebo LaTeX vypracované pre záverečné práce (napr.: http://www.upjs.sk/public/media/0820/sablona_ZP_V2.dotx,
http://ics.upjs.sk/~novotnyr/wiki/LaTeXSablonaPreZaverecnePrace/LaTeXSablonaPreZaverecnePrace)