UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Open IT 2019- 21. výročie založenia CAI PF UPJŠ

Tohto roku si Centrum aplikovanej informatiky PF UPJŠ, účelové pracovisko fakulty, pripomína 21. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dňa 15.10. 2019 v rámci podujatia Open IT konalo slávnostné otvorenie „historickej uličky“ výpočtovej techniky, ktorá bude vždy pripomínať, že história je nepominuteľná a nezabudnuteľná.

Ulička pozostáva z historických artefaktov, ktoré sa v minulosti využívali pri výučbe a výskume na UPJŠ. Podujatia sa zúčastnili prorektor UPJŠ prof. RNDr. Gabriel Semanišin, kvestor univerzity RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD., dekan fakulty doc. RNDr. Roman Soták, PhD.,  tajomníčka fakulty Ing. Lenka Labancová a vedúci CAI Ing. Miron Kuzma, PhD., ktorí spoločným prestrihnutím pásky oficiálne sprístupnili zrekonštruované priestory pracoviska.

Cieľom podujatia bolo ukázať harmóniu historického a nového. Rekonštrukcia, rešpektujúc históriu, umožňuje využiť priestory pre nové požiadavky digitálnej doby. Podujatie bolo súčasťou série verejných vzdelávacích akcií Extrapolácie 2019 (http://www.extrapolacie.sk), ktoré propagujú históriu a budúcnosť IT na Slovensku v praxi aj vo vzdelávaní.

Centrum Aplikovanej Informatiky PF UPJŠ má aktuálne 13 zamestnancov a poskytuje správu fakultnej IT infraštruktúry v počte okolo 1500 počítačov a notebookov, 250 serverov, 70 WiFi prístupových bodov a mnoho ďalšieho hardvéru aj softvéru.  http://cai.upjs.sk

Srdečne pozývame študentov a zamestnancov pozrieť si „historickú uličku“ kedykoľvek počas pracovných dní.


Posledná aktualizácia: 18.05.2020