Prejsť na obsah

Univerzita získala cezhraničný projekt zameraný na ochranu životného prostredia

2minút, 11sekúnd

EFFUSE –  Environment for the Future by Scientific Education – je cezhraničným  projektom, ktorého hlavným riešiteľom je Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta. Projektový tím tvoria odborníci Ústavu biologických a ekologických vied a Centra aplikovanej informatiky pod vedením RNDr. Ivany Slepákovej, PhD. z Oddelenia didaktiky biológie ÚBEV PF UPJŠ. Spoluriešiteľmi uvedeného projektu sú Užhorodská národná univerzita a ukrajinský Ústav rozvoja Karpatskej oblasti. 
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie, najmä mladých obyvateľov, o stave životného prostredia vo svojom okolí a o potrebe chrániť ho, čo je v súlade s prioritami programu Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 | HUSKROUA ENI CBC, medzi ktorými je okrem udržateľnosti zdravého životného prostredia aj ochrana prírodných zdrojov a znečistenie riek. Viac informácií
Vzhľadom na uvedené budú preto projektové aktivity realizované v povodí rieky Laborec v Strážskom a v povodí rieky Uh v Užhorode. Aktivity budú zamerané na zvýšenie záujmu žiakov škôl, ale aj verejnosti, o životné prostredie, zvýšenie úrovne ich vzdelávania v environmentálnej oblasti ako aj na iniciáciu cezhraničnej spolupráce odborníkov zo zapojených vzdelávacích inštitúcií pri monitorovaní životného prostredia. 

Do aktivít realizovanývh v povodí rieky Laborec budú zapojení žiaci a učitelia týchto škôl:

  • Základná škola Mierová 1, Strážske
  • Gymnázium Ľ. Štúra 26, Michalovce
  • Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce

Obdobie implementácie projektu: 01. 08. 2021  –   31. 07. 2023
Celkový rozpočet projektu: 404 554,90 Eur, z toho 242 094,50 Eur pre UPJŠ

Na financovaní projektu sa podieľajú Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu, Maďarsko v rozsahu 90 %, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rozsahu 5% a UPJŠ taktiež v rozsahu 5%.

V rámci projektu je plánovaný nákup 3D digitálneho mikroskopu, USB digitálnych mikroskopov a meracích systémov.

Hlavné projektové aktivity a ich výstupy: 

  • Vzdelávacie aktivity – tvorba edukačných materiálov, workshopy, green event a eko-edukačné tréningy.
  • Biomonitoring – práca v teréne a dokumentácia výskytu organizmov v riekach Laborec a Uh a zhromaždenie podkladov pre virtuálne laboratórium, ktoré ich sprístupní na pozorovanie ako 3D objekty prostredníctvom mikroskopu so 4K rozlíšením.
  • Tvorba virtuálneho laboratória – vytvorenie on-line virtuálneho laboratória s obsahom pre školy, odborníkov a každého záujemcu o život v riekach a ich okolí.

 

PARTNERSHIP

WITHOUT BORDERS

 


Študuj na UPJŠ