Prejsť na obsah

Budeme s úctou spomínať….

5minút, 12sekúnd
prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.

* 11.09.1940
† 17.01.2022

Univerzita, fakulta a mnohí blízki spolupracovníci sa so zármutkom lúčia s človekom, ktorý patril k zakladateľom novodobej histórie univerzity porevolučnej éry a zanechal nezmazateľnú stopu svojim dlhoročným pôsobením na mnohých úrovniach jej fungovania.
Profesor Podhradský bol aktívnym mentorom a skvelým kolegom, bývalým dekanom Prírodovedeckej fakulty a rektorom UPJŠ. Jeho znalosti a skúsenosti, ako i výnimočná osobnosť boli súčasťou kľúčových rozhodnutí nielen v rôznych poradenských výboroch univerzity, ale aj vo Vedeckej rade UPJŠ. Podieľal sa predovšetkým  v procesoch vzdelávania  a výchove mnohých našich úspešných absolventov a výrazne prispel ku vzniku Fakulty verejnej správy. Jeho myšlienky a cenné podnety sa stali  základom fungovania univerzity v porevolučnom období. Univerzitné i fakultné pracoviská prichádzajú o človeka, ktorý dokázal zjednotiť rôznorodé názory a vyzdvihnúť plnohodnotné myšlienky v neľahkom období.
Prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc. popri hlavnej činnosti vo funkcii dekana a neskôr aj rektora UPJŠ pôsobil aj ako mentor a zakladateľ Katedry biochémie PF UPJŠ. V danom odbore vyškolil viacerých doktorandov a bol oponentom mnohých desiatok doktorandov v rámci širokého spektra univerzít a SAV na Slovensku.
Náš kolega, uznávaný odborník, ktorý pracoval v oblasti biochémie, nám bude chýbať. Bol to človek s veľkým srdcom obohacujúci svojich spolupracovníkov o bohaté skúsenosti, ktoré pramenili z jeho vnútra a my sme mu za to vďační.

S úctou spomíname!

Posledná rozlúčka

Prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.

Dátum a miesto narodenia: 11. 9. 1940, Ozdín
Štúdium a kvalifikačný rast:
1957-1962: Chemická fakulta SVŠT v Bratislave, odbor chémia potravín
1967-1982: Vedecká ašpirantúra z biochémie na Chemickej fakulte SVŠT
1987: Habilitácia Vysoká škola veterinárska Košice
1994: Obhajoba doktorskej dizertačnej práce SVŠT Bratislava
1995: Menovanie za profesora biochémie prezidentom SR
Profesijné pôsobemie po ukončení štúdia:
1963-1964: Ústav experimentálne biológie SAV Košice
1964-1969: Lekárska fakulta UPJŠ Košice, 2 interná klinika
1970-2004: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach ako: vysokoškolský učiteľ biochémie, zakladateľ katedry biochémie a do roku 2004 jej vedúci, dekan fakulty v rokoch 1990-1997, rektor Univerzity P.J. Šafárika v rokoch 1997-2003, emeritný profesor
Získané významné ocenenia:
Menovanie výborom  Švédskej kráľovskej akadémie za navrhovateľa nositeľov Nobelových cien z chémie od roku 1999.
Medaila  Univerzity Karlovej v Prahe pri príležitosti 650 výročia jej založenia
Profesijné zameranie:
Pedagogická činnosť spočívala v zabezpečení výuky biochémie v odboroch chémie, biológie a v učiteťskom štúdiu od príchodu na Prírodovedeckú fakultu až do menovania za emeritného profesora. Dosiahol akreditáciu odborného a doktorandského štúdia biochémie o ktoré je zo strany študentov mimoriadny záujem. Založenie katedry biochémie, jej materiálnotechnické, personálne a koncepčné zabezpečenie bolo základom toho, že biochémia na prírodovedeckej fakulte dosahuje dnes vo vedeckej činnosti a v úspešnosti absolventov významné výsledky.
Zistenie, že  trans-mastné kyseliny u kvasiniek sa dokážu len čiastočne odburávať patrí do jeho študentskej diplomovej práce má dodnes charakter objavu a bolo motívom pre jeho prácu vo vede. V prostredí klinického laboratória zaviedol stanovenie steroidných hormónov pomocou plynovej chromatografie. Táto metóda sa v ČSR použíla po prvýkrát. Biochemické laboratórne metódy ako napr. analýzy aminokyselín, peptidov chromatografie proteínov boli predmetom výskumu a výsledky sa publikovali v renomovaných časopisoch. Hlavné zameranie biochemického výskumu bolo na štúdium reakcií SH aminokyselín a peptidov s izotiokyanátmi  a inými SH činidlami. Štúdiom kinetík týchto reakcii a analýzou produktov sa objasnil mechanizmus reakcií s cysteínom, glutatiónom a niektorými proteínmi. Dosiahnuté výsledky sú dôležité pri štúdiu SH skupín v aktívnych centrách enzýmov. N-trikyanovinylamíny sa ukázali ako SH činidlá a látky s ovplyvňujúce oxidačnú fosforyláciu mitochondrií. Boli vyžité ako ligandy pri príprave imobilizovaných nosičov.
Publikačná aktivita: 
celkový počet vedeckých prác vyše 70; počet citácií vyše 340.
Najvýznamnejšie publikácie do r.2013:
Vysokoškolské učebnice:
Dzurilla M., Bernat J., Hritzová O., Podhradský D., Suchár G.: Návody na  laboratórne  cvičenia z organickej chémie. SPN Bratislava, 1971.
Podhradský D.: Základy biochémie. UPJŠ, Košice, 1979 a 1982.
Podhradský D., Danihel I.: Biochemické praktikum. UPJŠ, Košice, 1971.
Podhradský D., Pauliková H.: Praktická biochémia. UPJŠ, Košice, 1989.
Najvýznamnejšie vedecké práce:  
Podhradský D., Drobnica Ľ., Kristian P.: Reaction of cysteine, its derivatives, glutathione, coenzyme A, and dihydrolipoic acid with isothiocyanates. – Experientia (Basel) 35: 154, 1979.
Podhradsky D., Paulikova H., Toth G., Miko M.: Effect of tricyanovinylamines on the level of glutathione in hepatocytes. – Drug Met Drug Interact 11: 2, 1994.
Podhradský D., Oravec., Antalik M., Kristian P.: Fluorescence reagents for labeling of biomolecules. Reactions of isothiocyanatoacridine wit amino acids. – Coll. Czech. Commun 38: 787, 1994.
Podhradský D., Antalík M., Šturdík E.: Separation of thiopl on Spheron Ara activated with 2-nitrophenylhydrazonopropandinitrile ligand. – Jouurnal of Chromatography 455: 344, 1987.
Eyer P., Podhradsky D.: Estimation of the micromethod for determinantion  of glutathione using enzymatic cycling and Elmans ´s reagent. – Analyt Biochemistry 153: 57, 1985.
Danko P., Kozák A., Podhradský D., Viglaský V.: Analysis of DNA intercalating drugs by TGGE. – J.Biocem.Biophys. Methods 31: 65, 2005.
Oravec P., Podhradský D.: High performance liquid chromatography of amino acids after derivatization wit 9-isothiocyanatoacridine. – J. Biochem Biophys Methods 30: 145, 1995.
Nesper M., Nock S., Sedlak E., Antalik M., Podhradsky D., Sprinzl M.: Dimers of Thermus thermophilus elongation factor Tu. Eur. – J. Biochem. 255: 81, 1988.
Personálie a bibliografie
Who is who v Slovenskej republike. R Hubner 2009, 6. vydanie.


Študuj na UPJŠ