Prejsť na obsah

Informačný deň na vybraných školách

1minút, 39sekúnd

v rámci projektu 
Environment for the Future by Scientific Education 

Informačný deň sa konal 8. marca 2022 na troch školách v okolí miesta realizácie plánovaných aktivít: 

  • Základná škola, Mierová 1, Strážske
  • Gymnázium Ľ. Štúra 26, Michalovce
  • Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

V úvode informačných a vzdelávacích aktivít bol predstavený samotný projekt, jeho hlavný zámer a ciele projektu. 
Do spolupráce na projekte bolo prizvané občianske združenie Atéma. Jeho členka, Martina Murinová, viedla so žiakmi riadený rozhovor o problematike environmentálnych záťaží. Žiaci diskutovali o zdrojoch znečistenia v okolí ich bydliska a ich vplyve na stav vodných tokov. 
Následne diskutovali na tému život vodných tokov s odborníkmi z UPJŠ. Zaujímavé informácie o organizmoch viazaných na vodné prostredie im sprostredkovali zoológovia z Katedry zoológie a fyziológie živočíchov ÚBEV PF UPJŠ: Peter Ľuptáčik a  Andrej Mock. Žiaci diskutovali o faktoroch, ktoré ovplyvňujú výskyt organizmov vo vode a v jej okolí a podelili sa o svoje skúsenosti a zážitky z pozorovania týchto organizmov v prírode. 
Mladá generácia mala počas vyučovacích hodín možnosť upevniť a prehĺbiť si svoje vedomosti z oblasti ekológie a biológie, získať nové informácie, ktoré im umožnia lepšie pochopiť zložitosť pôsobenia rôznorodých faktorov na stav vodných tokov a ich následný vplyv na živé organizmy. Získané informácie pomôžu žiakom zamyslieť sa nad tým ako ovplyvňujú svojimi každodennými činnosťami životné prostredie a formovať návyky šetrné k životnému prostrediu. Osvojené vedomosti a návyky prispejú k zvyšovaniu úrovne environmentálnej gramotnosti žiakov, ktoré budú u mladej generácie rozvíjané počas plánovanej práce v teréne. 
 

PARTNERSHIP

WITHOUT BORDERS


Študuj na UPJŠ