Prejsť na obsah

Udelenie čestných titulov „profesor emeritus“

0minút, 49sekúnd

V zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení Vedeckou radou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach dňa 11. marca 2022 rektor UPJŠ v Košiciach udelil čestný titul „profesor emeritus“ Dr.h.c. prof. RNDr. Alexandrovi Feherovi, DrSc. a dňa 27. mája 2022 prof. RNDr. Mirkovi Horňákovi, CSc.

Rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. za prítomnosti prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Petra Fedoročka, CSc. a prodekanky pre vedu, výskum a rozvoj Prírodovedeckej fakulty UPJŠ prof. RNDr. Renáty Oriňakovej, DrSc. dňa 6. júla 2022 slávnostne odovzdal oceneným profesorom menovací dekrét, poďakoval za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania a poprial im ďalšie pedagogické, vedecké a osobné úspechy.  

Srdečne blahoželáme!
 


Študuj na UPJŠ